Skrywe van die Algemene Sekretaris: Maart 2017

Beste kollega,

Lydenstyd is ‘n besonderse tyd in die kerklike jaar. Die 46 dae voor Paasfees is vir ons, terwyl ons nadink oor Christus se lyding, ten diepste ‘n tyd van verdieping, verootmoediging en dankbaarheid. Mag dit ‘n geseënde tyd in jou gemeente wees!

Graag neem ek die vrymoedigheid om die volgende sake onder jou aandag te bring:

  1. Dank- en voorbidding vir reën. – 26 Maart 2017

Gemeentes van die NG Kerk het op Sondag 2 Oktober 2016 deelgeneem aan ‘n landwye Biddag vir reën.. Intussen het welkome reën in groot dele uitkoms gebring. Deurdringende en wydverspreide reën het sedert begin Januarie, ’n kritieke tyd, voorgekom. Oorwegende opgewondenheid oor beter vooruitsigte heers onder baie boere. Huidige ramings vir die 2016-’17-graanoes wissel van 11,7 miljoen ton tot 13 miljoen ton. Met dié oes kan Suid-Afrika sy status as netto mielie-uitvoerder herwin. Heelwat damvlakke in die Noordelike deel van die land is meer as 100 persent vol.

Daar heers egter nog groot kommer oor onder meer in die Wes-Vrystaat, wat min reën gekry het, en die Wes-Kaap, waar die droogte én wegholbrande boere beproef. Die droogte is vir baie boere in die streke nog ver van gebreek. Damvlakke in die Wes Kaap is onder 30 persent en ‘n tekort aan water lê swaar op die gemeenskappe daar.

Die ASM versoek gemeentes landwyd om Sondag 26 Maart te oorweeg as ‘n geleentheid om te bid vir reën in die droogte geteisterde dele van ons land, maar terselfdertyd ook die Here te dank vir die wyd verspreide goeie reëns wat uitkoms gebring het.

Gemeentes word ook versoek om voorbidding te doen vir die buitengewone hoë vlakke van geweld, misdaad en plaasmoorde.

  1. Gesprek rondom die konsepwetgewing oor haatspraak

‘n Goeie gesprek is met mnr John Jeffery, adjunkminister van Justisie en Grondwetlike ontwikkeling, gevoer rondom dié konsepwetgewing. Die kerk se posisie is baie duidelik gestel tydens die geleentheid. Minister Jeffery het die versekering gegee dat daar baie omsigtig met wetgewing omgegaan sal word om nie die Vryheid van godsdiens ingedrang te bring nie. Die NG Kerk sal uitgenooi word om in die proses vorentoe deel te wees van konsultasies met die departement.

  1. Gesprek met oud-grondwetlike regter Albie Sachs

Besoek is gebring aan oudregter Sachs om sy insette te kry rondom die volgende sake: konsepwetgewing oor haatspraak, verslag van die CRL Rights kommissie oor die regulering van godsdiens asook -godsdiens in skole. Dit was ‘n verrykende gesprek met ‘n besonderse persoon. Bevestiging is gekry dat die standpunt van die NG Kerk ten opsigte van genoemde sake goed belyn is met die regte wat in die Grondwet verskans is.

  1. Die NG Kerk se betrokkenheid by ekonomiese bemagtiging

‘n Belangrike konferensie oor die aanspreek van ongelykheid binne die Suid Afrikaanse konteks is verlede jaar gehou. Verteenwoordigers van al die samestellende sinodes het dit bygewoon. Prominente persone soos prof Johan van Zyl, Moeletsi Mbeki, Frances Wilson, Piet Naude, Dawie Klopper en ander het waardevolle insette gelewer. Die resultaat van die konferensie is in die proses om verpak te word vir verdere bespreking deur gemeentes. ‘n Belangrike saak wat uitgewys is die feit dat letterlike miljoene mense ekonomies benadeel word omdat hulle nie titelaktes vir hulle eiendom het nie. Of dit HOP huise is of grond as gevolg van ‘n grondhervormingseis, hulle het geen titelaktes om hulself ekonomies te bemagtig nie. Die afgelope 2 weke is aan belangrike gesprekke rondom die saak van titelaktes en alternatiewe vorme van besitreg deelgeneem. Dit is ‘n geweldige komplekse saak waarin die NG Kerk ‘n besondere fasiliterende rol kan speel. Ons gaan voort om op hierdie terrein vennootskappe aan te gaan en leiding te gee.

  1. Besoek aan Namibië

Nelis en ek het ook ‘n besoek aan Namibië gemaak tydens hulle predikantekonferensie. Dit was ‘n vooreg om kollegas in hulle mooi wêreld te kon ontmoet. Die gasvryheid van die biltongboere is nie net ‘n gerug nie dit is die waarheid! Namibië se omarming en opgewondenheid rondom Missionale Transformasie is ‘n inspirasie. Goeie verhoudings is gebou en sake wat die kerk raak was onder bespreking.

Groete en seën

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk