Skrywe van die Algemene Sekretaris – Mei 2017

Beste kollegas

Paastyd is ’n besonderse tyd in die kerklike jaar. Die paasboodskap bied vir gelowiges ’n feestelike protes teen doodsheid en vasgeloopheid. Doodsheid, nie net in ons eie lewens nie, maar ook teen die doodloopstrate van ons samelewing. Christus se opstanding maak ons opstandig. Daarom kan ons na Paassondag nie meer aanvaar dat niks meer in ons verhoudinge met kinders, familie, vriende, vyande, werkgenote en landgenote kan verander nie. Die sondige status quo in die wetenskap, kuns, wetenskap en politiek kan ook nie sondermeer aanvaar word nie. Mag ons in hierdie tyd daaraan herinner word dat God nie net die gewone dinge doen nie, maar ook die buitengewone. Dit gee ons hoop vir ’n uitdagende tyd waarin ons onsself oor ’n wye spektrum in doodloopstrate bevind.

 

Graag gee ek terugvoer oor die volgende sake:

 • Godsdienssaak: Hofsaak het plaaasgevind op 15-17 Mei.

Onder die vaandel van die Grondwet en die Nasionale Godsdiensbeleid eis die organisasie Ogod, wat ’n hofinterdik aangevra het, die beëindiging van godsdienstige praktyke by skole (die bekende praktyke rondom saalopeninge soos Bybellees, bid en gewyde sang), en die inperking van individuele geloofsoortuigings van leerders en opvoeders. Die NG Kerk se standpunt is dat Ogod se aansoek ’n inherente skending is van verskeie basiese menseregte soos vervat in die Handves van Regte. Die Grondwet (Artikel 15(2)) en Skolewet (Artikel 7) maak baie duidelike uitsprake oor wat toelaatbaar is ten opsigte van Godsdienbeoefening by skole en wat nie. Uitspraak is voorbehou. Kerkbode sal meer volledig rapporteer.

 • Ontmoeting met die leierskap van die VGK

’n Baie konstruktiewe ontmoeting het plaasgevind tussen die leierskap van die NGK en die VGK. Dit was die eerste ontmoeting sedert die VGK se Algemene vergadering in Oktober 2016. Die VGK se leierskap bestaan uit ’n relatief nuwe span. Professor Leepo Modise is die nuwe moderator van die VGK en was ook voorsitter tydens die vergadering in Kemptonpark. Die vergadering was hartlik en in ’n goeie gees. Kerkhereniging was die belangrikste saak op die agenda van die ontmoeting. Die Interim Kerkorde is deur die VGK aanvaar en sal, saam met die Memorandum van Ooreenkoms, belangrike instrumente vir die reis na kerkhereniging wees. ’n Groot behoefte is deur die vergadering uitgespreek dat daar op grondvlak daadwerklik aandag gegee word aan die praktiese aspekte van kerkhereniging. Om momentum te gee aan die proses van kerkhereniging sal ’n byeenkoms in Augustus gehou word. Tydens die ontmoeting sal ’n breër verteenwoordiging van die twee kerke se leierskap, die voorsitters van die streeksinodes, teenwoordig wees.

 • Oproep tot gebed

Die sosio-politieke situasie in die land het tot gevolg gehad dat talle oproepe tot gebed en verootmoediging gemaak is. Op 22 April is ’n gebedsbyeenkoms in Bloemfontein deur talle NG lidmate bygewoon. Heart Cry organiseer tans ’n inisiatief waarby ’n wye spektrum van kerke en organisasies betrokke is. Voorbidding word veral gevra vir die ongelooflike uitdagings waarmee die inwoners op sosio-politiek gebied gekonfronteer word. Intussen het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) sy lidkerke opgeroep om in die woorde van aartsbiskop Magoba die land te ‘soak in prayer’ tydens die 10 dae tussen Hemelvaart en Pinkstersondag. As ondersteuning van aartsbiskop Magoba se oproep het Bybel-Media ’n 10-dae gebedsgids ontwikkel. Gebede is gebasseer op die Onse Vader gebed en die ankerpale van die SARK dokument The South Africa We Pray For. Die gebedsgids is elektronies beskikbaar by www.resources.christians.co.za. Dit sal ook in die onmiddelike toekoms in Afrikaans beskikbaar wees. Gemeentes kan dit gebruik om ekumenies ’n gebedsaksie in hulle omgewing van stapel te stuur. Dit is ’n wonderlike geleentheid om gemeenskappe te verenig in gebed. Meer inligting volg in e-Kerkbode.

 • Oorhandiging van inligting aan verteenwoordigers

Tydens die laaste ASM vergadering is die ATR versoek om inligting beskikbaar te stel aan die groep van elf wat ’n versoek gerig het. Inligting wat beskikbaar gemaak kon word volgens die inligtingswet is oorhandig aan verteenwoordigers van die groep en hul regsverteenwoordiger.

 • Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) se Unburden Panel Process aksie.

Na die verklarings van Vytjie Mentoor en Jonas Mcebisi oor pogings van die Gupta faksie om hulle by staatskaping te betrek, het die ANC te kenne gegee dat die saak intern hanteer word. Min het daarvan gekom en die SARK het ’n ope uitnodiging gerig aan enige persoon, as deel van ’n pastorale proses, wat in gesprek wou tree met kerklikes rondom korrupsie en staatskaping. ’n Groot aantal persone het van die aanbod gebruik gemaak. Dié inligting is in ’n verslag onder 7 punte vervat. Die verslag sal vroeg in Junie in sy geheel bekend gemaak word by die konferensie van die SARK. Die bekendmaking van die voorlopige verslag het op 18 Mei in die Regina Mundi kerk, Soweto, plaasgevind en is wyd in die media gedra. Die belangrikste punte in die verslag is:

 1. Securing control over state wealth, through the capture of state-owned companies by chronically weakening their governance and operational structures.
 2. Securing control over the public service by weeding our skilled professionals.
 3. Securing access to rent-seeking opportunities by shaking down regulations to their advantage, and to the disadvantage of South Africans.
 4. Securing control over the country’s fiscal sovereignty.
 5. Securing control over strategic procurement opportunities by intentionally weakening key technical institutions and formal executive processes.
 6. Securing a loyal intelligence and security apparatus.
 7. Securing parallel governance and decision-making structures that undermine the executive.

Meer inligting sal later beskikbaar gemaak word.

Op ’n meer persoonlike vlak wil ek baie dankie sê vir kollegas se ondersteuning die afgelope paar dae. Ons as familie waardeer die talle boodskappe van troos en bemoediging!

Groete

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk