Beste Kollegas

Wat baie aspekte van die samelewing betref, staan alles stil; in ander opsigte gebeur daar weer ongelooflik baie. Predikante vertel dat hulle geweldig besig is tydens grendeltyd. Baie tyd word gebruik om net die nodige inligting te kry om so kreatief moontlik bedienings daarby aan te pas. Vanuit die kantoor van die Algemene Sinode wil ons jou so goed moontlik toerus met beskikbare inligting. Die vloei van inligting is baie belangrik om ingeligte besluite te neem en die talle navrae wat na jou kant toe kom, te kan antwoord.

In die lig hiervan moet jy ook in hierdie tyd meer as gewoonlik gereelde korrespondensie van my af verwag. Vlak 3 is met ons, en die verrassing daarmee saam is die oopstelling van kerklike byeenkomste. Dit is ’n saak wat groot aandag en wye menings op sosiale media ontlok. Jy en jou kerkraad sal die verantwoordelik moet aanvaar om te besluit watter opsie julle in julle spesifieke konteks wil uitoefen. Gaan julle met eredienste begin, of gaan julle dit vir eers nie doen nie? Dit is die vraag.

KLIK HIER ’n dokument wat jou kan help met hierdie besluitnemingsproses. Baie dankie aan André Agenbach en ander wat saamgewerk het aan hierdie dokument. Die dokument bevat, saam met ’n proses om tot ’n besluit te kom, belangrike inligting oor wat van kerke verwag word. Die dokument is baie bruikbaar, maar moet noukeurig gelees word saam met ander dokumente soos die laaste Gazette. KLIK HIER vir die Gazette. Vanaf die kant van die Algemene Sinode gee ons inligting deur wat ’n interpretasie is van wat ons van regeringsweë ontvang. Lees daarom ook daardie spesifieke dokumente wat van toepassing is.

Sake wat meer aandag vra of waaroor die meeste navra kom, is:

Begrafnisse

Regulasie 35 in die Gazette van 28 Mei 2020 spesifiseer oor begrafnisse:

• Beweging tussen provinsies, metropolitaanse gebiede en distrikte is slegs met ’n permit toelaatbaar (35 (1) en (5), vorm 4 van vorige regulasies).

• Permitte vir reis oor grense word uitgereik deur die polisie of ’n landdros.

• ’n Begrafnis word as ’n byeenkoms toegelaat (37 (1)(b)).

Eredienste

Regulasie 37 van die regulasies wat op 28 Mei 2020 uitgereik is, spesifiseer meer oor eredienste. Daar is ook ’n kort verwysing in Regulasie 33.

• ’n Persoon mag sy of haar woonplek verlaat om na ’n plek van aanbidding te gaan (33 (1)(f)).

• ’n Persoon wat so ’n plek betree, moet ’n gesigmasker dra (33 (2) en (3)).

• ’n Byeenkoms met ’n maksimum van 50 persone word toegelaat (37 (1)(a)). Sien die volledige voorskrifte oor toegang tot eredienste in die Gazette van 28 Mei 2020.

Predikante as persone wat noodsaaklike diens lewer

’n Noodsaaklike diens word nie bepaal deur die persoon se opleiding of vaardigheid nie, maar deur die party aan wie of die situasie waarin die diens gelewer word. ’n Predikant sou met inagneming van die voorkomingsprotokol die volgende kon doen:

• ’n siek of sterwende persoon gaan besoek

• ’n persoon in ’n krisissituasie gaan besoek, indien ’n ander opsie nie moontlik is nie, of die persoon verkieslik ontmoet in ’n vertrek by die kerk, met inagneming van die voorkomingsprotokol soos voorgeskryf in die Gazette van 28 Mei 2020

• godsdienstige byeenkomste soos begrafnisse, eredienste en huwelike lei. Byeenkomste ná hierdie geleenthede word nog nie toegelaat nie.

In hierdie stadium is daar nog nie duidelikheid oor die moontlikheid van kategese, huisbesoek, kerkraadsvergaderings en die bediening van die sakramente (“no sharing of substance and liquid”) nie.

In ‘n laat verklaring het die Suid Afrikaanse Raad van Kerke sy lidkerke aanbeveel om, indien hulle kerklike byeenkomste sou wou oorweeg, 4 tot 12 weke te neem om behoorlik gereed te maak. Die rede is om seker te maak, dat met al die nodige voorskrifte en protokolle in plek, kerklike byeenkomste veilig sal begin. Dit sou beteken dat die eerste byeenkomste eers teen die vroegste  28 Junie sou kon begin indien ‘n gemeente aan al die voorkomings maatreëls kan voldoen.

Saam in Sy diens

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk