Algemene Kantoor

Algemene Sekretaris: Dr GF Claassen
Posbus 13528, HATFIELD, 0028
012 342 0092 (k) 012 342 0380 (f) 082 082 8561943
gustavc@ngkerk.org.za of algemenesinode@ngkerk.org.za of info@ngkerk.org.za

ALGEMENE NAVRAE

Algemene Sekretaris
E-pos: info@ngkerk.org.za
Webwerf: www.ngkerk.org.za

Aktuarius: Dr Déwyk Ungerer
E-pos: dewyk@iafrica.co.za
Tel: 082 572 6463(k)

Ekumene: Algemene Sekretaris
E-pos: info@ngkerk.org.za
Tel: 012 342 0092
(Vergelyk Reglement 22 vir ’n uiteensetting van die NG Kerk se ekumeniese betrekkinge.)

Finansies: Me Annette van Niekerk
E-pos: finansies@ngkerk.org.za
Tel: 012 342 0092 x 210

Kommunikasie: Algemene Sekretaris
E-pos: info@ngkerk.org.za
Tel: 012 342 0092 x 204

Algemene Bestuurder: Lourens Bosman
E-pos: lourensB@ngkerk.org.za
Tel: 082 839 8841

Redakteur Kerkbode: Mnr Le Roux Schoeman
E-pos: leroux@bmedia.co.za
Tel: 021 864 8247

Redakteur Elektroniese Kommunikasie: Vakant. Tel 012 342 0092

Facebookblad Algemene Sinode (Moderator): ds Cobus van Wyngaard,
E-pos: cobus.w@gmail.com
Tel: 084 600 0728

KMDR: Dr Botha van Aarde
Posbus 10444, Aston Manor, 1630
E-pos: info@tutela.org.za
Tel: 011 975 8220

Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis (VDDG): Dr Botha van Aarde
E-pos: botha@tutela.org.za
Tel: 011 975 8220

Inligtingsbeampte van die NG Kerk itv Wet 2 van 2000: Ds AH (Bossie) Minnaar
Privaatsak X8, Bellville 7535
E-pos: bossie@kaapkerk.co.za
Tel: 021 957 7104, sel 083 270 5211