Argief en Inligting

Die Argief in Stellenbosch lewer ‘n argiefdiens vir sewe van die tien sinodes, asook aan die Algemene Sinode, die VGK en die NGKA. Die Argief bied benewens die bewaring en ontsluiting van argivalia ook ‘n inligtings- en navorsingsdiens. Die Argief hanteer ook sinodes, ringe en gemeentes se administrasie rondom die Inligtingswet (Wet 2 van 2000).

Kontakbesonderhede:
Senior Argivaris:

Mev Karen Minnaar
karen@kaapkerk.co.za
021 882 9923
Posbus 34, Stellenbosch, 7599
Tel: 021 882 9923, sel: 083 306 9947, faks: 086 617 5961/2/3
E-pos: argief@kaapkerk.co.za /

Kerkargiefgebou
Noordwal-Wes 1
Stellenbosch 7600

Saakgelastigde:
Ds Bossie Minnaar
Privaatsak X8, Bellville 7535
Tel: 021 957 7104, sel: 083 270 5211, e-pos: bossie@kaapkerk.co.za

Besoek die Argief se webblad by www.kerkargief.co.za
Die volgende sinodes beskik oor hulle eie argiefdienste, hoewel hulle ook van die Wes-Kaap Argief gebruik maak vir hulp met onder meer die Inligtingswet en ander navrae/navorsing.

Verslae uit vorige Sinodes voor 1994: Kontak asb die Argief.

KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg)
​Argivaris: Mev Elize de Villiers
Tel: 033-345-2279
E-pos: argief@ngkzn.org.za

Oranje Vrystaat (Bloemfontein)
​Argivaris: Mev Christa Botes
Tel: 051 406 6700 (skakelbord) of 051 406 6727
E-pos: inlig@ngkerkovs.co.za

Namibië (Windhoek)
​Argivaris: Ds Clem Marais
Tel: +264 (0)61-37-4350
E-pos: clem@ngkn.com.na