Gustav Claassen Skrywe

10Apr 2019

Tans is daar heelwat navraag oor die wyse waarop ‘n bydrae gelewer kan word om die nagevolge van sikloon Idai in Mosambiek aan te spreek. Meer as een van die NG Kerk se sinodes het lang verbintenisse met kerke en gemeenskappe in Mosambiek. Tydens die laaste ASM is daar op ‘n werkswyse besluit in die […]

02Feb 2019

Deel asseblief die onderstaande inligting met julle gemeentes. Gelukwense aan matrieks Sake waarvoor gebid kan word tydens Biddag vir Jeug en Onderwys Gemeentes word uitgenooi om 10 Februarie as Biddag vir onderwys in te ruim Die NG Kerk wil graag die matrieks van 2018 hartlike gelukwens met hulle sukses. Baie kinders en skole het ongelooflik presteer – […]

13Jun 2018

Beste Kollega Groete vanuit die kantoor van die Algemene Sinode. Ek vertrou dit gaan goed met jou en jou bediening. Pinkster is ʼn wonderlike tyd in ons kerklike jaar en ek vertrou dit was vir jou en jou gemeente ʼn verrykende belewenis. Ek wil graag twee sake onder jou aandag bring: Eerstens, daar is ʼn […]

15Mar 2018

Beste Kollegas Hierdie week was die Algemene Sinodale Vergadering by Emseni, Kemptonpark gehou. Daar is oor heelwat sake van belang gesels, soos onder andere die talle berigte van korrupsie, magsmisbruik, swak bestuur  deur die regering, morele verval uit verskeie oorde en die uitsprake van die Openbare Beskermer.  Na aanleiding van hierdie besprekings het die Moderatuur […]

06Mar 2018

Beste Kollega Groete vir jou vanuit die kantoor van die Algemene Sekretaris. Ek hoop dit gaan goed en dat jy die goedheid en sorg van ons hemelse Vader op ʼn wonderlike manier ervaar. Hierdie brief gaan oor die posisie van die NG Kerk ten opsigte van die grondkwessie. Dit is ʼn saak waaroor die NG […]

07Feb 2018

Beste kollegas Graag bring ek twee sake onder julle aandag. Die moderatuur het op 6 Februarie ‘n verklaring beskikbaar gestel met betrekking tot die regsproses wat aan die gang is. Die tweede saak handel oor die verkiesing van nuwe besture vir skoolbeheerliggame. Dit is ‘n uiters belangrike saak wat aandag verdien gesien in die lig […]