Ekumene Inligting

Die NG Kerk se ekumeniese betrekkinge

Kontakpersoon:
Die Algemene Sekretaris van die NG Kerk
Dr Gustav Claasen
Posbus 13528, Hatfield, Pretoria, Suid-Afrika
Tel: (0)12 342 0092
Faks: (0)12 342 0380
e-Pos: algemenesinode@ngkerk.org.za of info@ngkerk.org.za

Belydenis

Die NG Kerk se belydenis oor en siening van die een, heilige, algemene, apostoliese kerk dwing hierdie kerk om dit ook prakties gestalte te gee in verhouding met ander kerke en ekumeniese liggame. In haar besluite oor ekumeniese verhoudinge vertrek die NG Kerk vanuit die volgende:

 • Die kerk van Christus is wêreldwyd één
 • Die kerk van Christus is oor die grense van plek en tyd één
 • Eenheid is ’n gawe aan en ’n roeping vir die kerk

Hierdie taak word veral ook op plaaslike vlak volvoer – hier word die kragtigste getuienis van eenheid tot stand gebring. Plaaslike kerke streef daarna om met die ware kerk van Christus (NGB Art 29) saam te aanbid, te getuig en te werk.

 • Eenheid en verskeidenheid
  Eenheid is nie eendersheid nie. Die verskeidenheid van volke, tale, gebruike en kulture moet erken word. Ook die gevolglike ryk verskeidenheid in aanbidding, konfessionele uitdrukkings, formuliere en kerkstrukture. Die verskeidenheid mag egter nie tot geskeidenheid lei nie – dit is ’n verskeidenheid in die eenheid van Christus se kerk.
 • Eenheid in waarheid
  Kerke streef daarna om saam die waarheid van die Woord van die Here, wat nie ter wille van eenheid prysgegee moet word nie, te soek.

 • Die NG Kerk (Algemene Sinode) wil aktief bilaterale (een-tot-een) verhoudinge met ander Christelike kerke (denominasies) aanknoop, handhaaf en bevorder, beide op nasionale en internasionale vlak. Bilaterale kerklike betrekkinge met ander kerke (nasionaal of internasionaal) kan bestaan uit:
  • Volle verhoudinge
  • Gedeeltelike verhoudinge
  • Dialoogverhoudinge
  • Insidentele kontakverhoudinge
 • Oor die kerke met wie bilaterale verhoudinge aangegaan word en die aard en graad van elke verhouding besluit die Algemene Sinode.
 • Die NG Kerk wil ook sy roeping tot die eenheid van die kerk bevorder en handhaaf deur in nasionale en internasionale ekumeniese organisasies en liggame op ’n multilaterale vlak (ekumenies) met ander kerke en organisasies in verhouding te tree.
 • Oor die ekumeniese organisasies of liggame met wie in verbinding getree word, die aard en graad van die multilaterale betrekkinge besluit die Algemene Sinode.

Kerke met wie die NG Kerk in volle bilaterale verhoudinge staan:

 • Die Familie van NG Kerke in Suid-Afrika (Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika, NG Kerk in Afrika en Reformed Church in Africa)
 • Christian Reformed Church in North America
 • Christian Reformed Churches of Australia
 • Reformed Church in Japan
 • Die NG Kerk is tans ook in onderhandelingsprosesse met die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, die Reformed Church in Hungary, die Christian Reformed Church of Sri Lanka, die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa en die Afrikaanse Christelike Kerk in Nieu Seeland, die Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië oor formele bilaterale verhoudinge.

Kerke met wie die NG Kerk in gedeeltelike, maar besondere, bilaterale verhoudinge staan:

 • Die lede van die NG Kerkfamilie buite Suid-Afrika (Swaziland Reformed Church, Igreja Reformada em Mocambique, Dutch Reformed Church in Botswana, Reformed Church in Zimbabwe, Reformed Church in Zambia, Church of Central Africa Presbyterian (in besonder die Nkhoma Sinode, maar daar is ook bande met die Livingstonia, Blantyre, Zambia en Harare Sinodes), Reformed Church in East Africa). Vir die huidige vind dit ook nog korporatief uitdrukking in die Federale Raad van Kerke. Die NG Kerk het egter besluit dat die Federale Raad moet ontbind en is saam met ander kerke opsoek na ‘n vorm van uitdrukking van die verband wat tussen ons bestaan.
 • Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Die verhouding vind korporatief uitdrukking in die Tussenkerklike Raad.
 • Die Igreja Reformada Evangélica em Portugal.

Kerke (binnelands) met wie die NG Kerk in dialoog is:

 • Apostoliese Geloofsending in Suid-Afrika
 • Methodist Church in Southern Africa
 • Church of England in South Africa
 • Rooms-Katolieke Kerk
 • United Congregational Church of Southern Africa
 • Evangelies-Lutherse Kerk (N-T)
 • Volkskerk van Afrika
 • Anglikaanse Kerk in Suid-Afrika

Kerke (binnelands) met wie die NG Kerk in insidentele kontakverhoudinge is:

 • Christelike Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
 • Evangelies-Gereformeerde Kerk
 • Calvyn Protestantse Kerk
 • Afrikaanse Protestantse Kerk
 • Rhynse Kerk
 • Rhema
 • Zion Christian Church (ZCC)
 • Maranata Reformed Church of Christ
 • Grieks-Ortodokse Kerk

Kerke (buitelands) met wie die NG Kerk in dialoog is:

 • Evangelische Kirche Deutschland
 • Church of Scotland
 • Presbyterian Church in Ireland
 • Presbyterian Church in the USA
 • Presbyterian Church in Canada
 • Uniting Church in Australia
 • Federasie van Switserse Protestantse Kerke
 • The United Reformed Church (Verenigde Koninkryk)
 • Unie van Onafhanklike Gereformeerde Kerke in Frankryk
 • Protestantse Kerk in Nederland
 • Presbyterian Church of Australia
 • Church of Jesus Christ in Madagascar (FJKM)
 • Evangelical Community of Congo

Lidmaatskap van nasionale ekumeniese liggame:

 • Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)
 • The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA)
 • Tussenkerklike Raad (TKR)
 • Konvent van Reformatoriese Kerke in Suid-Afrika.
 • Die NG Kerk is ook lid van die National Religious Leaders’ Forum (NRLF), en dien ook op die Uitvoerende Kommissie daarvan. In hierdie liggaam dien al die groter Christelike kerke asook leiers van die ander godsdiensgroepe in Suid-Afrika. Die Forum dien as skakelliggaam met die owerheid oor sake wat die welsyn van die land raak asook skakeling met mekaar waar godsdienste ter wille van die landsbelang met mekaar raadpleeg.
 • Church Unity Commission (waarnemer)

Lidmaatskap van internasionale ekumeniese liggame:

 • World Communion of Reformed Churches (Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke) (WCRC of WGGK). Hierdie liggaam het ‘n streeksliggaam waarby die NG Kerk ook betrokke is: die Communion of Reformed Churches in Africa (CRCA)
 •  Die NG Kerk is toegelaat om weer ‘n lid van die All Africa Conference of Churches (AACC) en die World Council of Churches te word. (Wêreldraad van Kerke) (WCC of WRK)
 • Gedurende Junie 2016 word die Ned Geref Kerk formeel lid van die Wêreldraad van Kerke.
 • Global Christian Forum
 • Die NG Kerk is ook betrokke by die Inter-Faith Action for Peace in Africa (IFAPA) wat betrokke is by fasilitering in Africa waar vrede bedreig of menseregte geskend word.