Jeugbediening

 ALGEMENE TAAKSPAN JEUGBEDIENING (GELOOFVORMING)

Die jeug kan nie langer geïgnoreer word nie. “Vandag is daar 80 state in die wêreld wat ’n mediaanouderdom van 25 of minder het. As ’n groep het hierdie lande ’n disproporsionele impak op wêreldgebeure. Sedert die 1970’s het nagenoeg 80% van alle gewapende burgerlike en etniese geweld ontstaan in lande met sterk jeugpopulasies” – Moisés Naím Die bediening van die NG Kerk aan haar jeug was vir jare in ʼn baie effektiewe netwerk georganiseer wat op Algemene Sinodale vlak saamgetrek is. Lees verder op die Jeug en Geloofsvorming verslag.

Jeug- en Geloofsvorming verslag 2015

KATEGESE

 • Wes-Kaapland: ds Anriette de Ridder
 • Oos-Kaapland: ds Nardus Greyling
 • Noord-Kaapland: ds Santie Nel
 • KwaZulu-Natal: ds Dezi de Beer
 • Vrystaat: ds Francois Lamprecht
 • Goudland: dr Wicus van der Merwe
 • Noordelike Sinode: ds Wynand van Niekerk
 • Hoëveld: mnr Waldo Niemandt
 • Oostelike Sinode: ds Gerrit Vosloo, (ds Corné Randall)
 • Namibië: ds Ernst Coetzee

Kategesemateriaal vandag

Sesjaar oorsig vir gemeentes soos beplan

Die Projekspan Kategese is verantwoordelik om gemeentes, in hulle omvattende bediening, te ondersteun om effektiewe kategese (onderrig in die Woord en leer van die Kerk) aan hulle kinders en jongmense binne hulle eie konteks aan te bied.

Hierdie verantwoordelikheid word uitgevoer deur navorsing te doen, voorligting te gee en relevante materiaal en ander hulpmiddels binne die raamwerk van die gereformeerde teologie en belydenisskrifte van die NG Kerk te ontwikkel.

ONDERWYS

Die Algemene Sinode is daartoe verbind om as deel van die NG Kerk se publieke getuienis ’n aktiewe rolspeler in die openbare gesprek oor die onderwys te wees.

Verslag Algemene Sinode 2015

Verslag Algemene Sinode 2013

Verslag Algemene Sinode 2011: Die Algemene Sinode van 2011 gee opdrag aan ’n taakspan om die kerkverband oor die onderwys te adviseer. Volgens dié opdrag moet aandag gegee word aan die volgende:

 1. ’n program wat deur gemeentes gebruik kan word om betrokke te raak by skole;
 2. ’n afrondingsjaar as alternatief vir bestaande moontlikhede;
 3. moontlikhede rondom die aanwending van jeugwerkers in skole;
 4. in watter mate die Hugenote Kollege en soortgelyke sentra ten beste aangewend kan word vir die onderwys.

BELYDENISAFLEGGING

Die Algemene Sinode bevestig dat in gehoorsaamheid aan die verbondsbelofte van ouers, ouers en die kerk verantwoordelikheid moet aanvaar vir die verbondsonderrig (kategese) van hul gedoopte kinders sodat hulle gelei word tot ’n toe-eiening van die heil (belydenisaflegging) wat nie aan ’n bepaalde ouderdom gekoppel kan word nie

JEUGNAVORSING

 • Die Algemene Sinode het tydens sy sitting in 2011 opdrag gegee dat navorsing gedoen word om aktuele jeugkwessies en relevante tendense in jeugbediening te identifiseer om die kerk sodoende te adviseer en te verseker dat effektiewe jeugbediening plaasvind.  ’n Projekspan is goedgekeur en het in 2013 begin met sy werk.
 • Die projekspan wil met die navorsing ’n holistiese beskrywing gee van jongmense (14-35 jaar) en hul geloofslewe in verskillende denominasies om tot ’n beter verstaan van hul identiteit te kom.
 • Daar word gefokus op twee hoofkonsepte in die navorsing, naamlik ’n deeglike profiel van jongmense asook hul persepsie en opinies rondom sake wat veral die bediening van die kerk aan jongmense raak.  Die navorsing wil tendense identifiseer wat die kerk kan help om jongmense beter te bedien.
 • Die navorsingsproses het oor twee jaar plaasgevind (2013-2014).
 • Die proses sluit die formulering en ontwikkeling van die vraelys asook die implementering en afhandeling van die totale projek in.

Navorsingsprojek: Kerklike jongmense en geloof in Suid- Afrika

Die Algemene Sinode van die NG Kerk het tydens sy sitting in 2011 opdrag gegee dat navorsing gedoen word om aktuele jeugkwessies en relevante tendense in jeugbediening te identifiseer om die kerk sodoende te adviseer en te verseker dat effektiewe jeugbediening plaasvind.  ʼn Projekspan is goedgekeur deur die Algemene Sinode met die opdrag om ander kerkgenootskappe te nader om aan hierdie navorsingsprojek deel te neem.

Wat is die doel van hierdie navorsingsprojek?

Die doel van hierdie navorsing is om ʼn deeglike beskrywing van jongmense (16-35 jaar) te bekom. Hierdie profiel het ten doel om die kerk te help in die effektiewe bediening aan jongmense.  Jongmense sal gevra word om hulself te beskryf en opinies oor die volgende temas te gee:

 • Basiese demografiese inligting
 • Verhoudings en die huwelik
 • Gesin
 • Jeugkultuur
 • Kerkdeelname en ervaring
 • Geloof en God
 • Moraliteit
 • Risikogedrag
 • Suid-Afrika
 • Seks
 • Vriendskap
 • Subjektiewe welsyn

Watter vennote is behulpsaam met die navorsingsprojek?

Die Departement Praktiese Teologie van die Universiteit van Pretoria is die vennoot waar die projek akademies geregistreer is.  Die dienste van Business Enterprises at University of Pretoria (BEatUP) is bekom.  Op die wyse verseker ons dat die navorsing bruikbaar en betroubaar is. info@enterprises.up.ac.za

Watter kerke neem almal deel aan die projek?

Die volgende denominasies neem deel aan die projek:  Nederduitse Gereformeerde Kerk, Nederduitsch Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerke in Suid Afrika, Verenigende Gereformeerde Kerk in Suidelike Afrika en die Reformed Church in Africa.

Watter gemeentes van die NG Kerk neem almal deel aan die projek?

Vanuit elke denominasie is op ewekansige wyse ʼn seleksie van gemeentes gemaak.  In elke gemeente word respondente verder ewekansig geselekteer, met die anonieme inligting wat direk aan BEatUP gestuur word.  Vandaar kommunikeer BEatUP direk met alle respondente om anonimiteit te verseker.  Respondente sal dan per e-pos (en in sommige gevalle per hardekopie) ’n vraelys voltooi wat elektronies verwerk word.  Jongmense wat jonger as 18 jaar is, se ouers/voogde se toestemming moet verkry word voordat hulle aan die navorsing sal kan deelneem.

Hoe is die vraelys ontwikkel?

Die vraelys is ontwikkel deur ’n span akademici en jeugkundiges oor ’n tydperk van meer as ’n jaar.  Die span het verskeie prosesse gevolg om seker te maak dat ons ‘n kontekstuele vraelys gebruik wat eie is aan ons kerklike konteks in Suid Afrika. Dit is die produk van gesprekke met fokusgroepe, deeglike wetenskaplike beginsels en die behoeftes van die verskillende kerke.

Wanneer en waar kan die bevindings bekom word?

Daar is ‘n boek saamgestel: Skokkend Positief waarin die navorsing in artikels verwerk is wat bestel kan word by www.bybelmedia.org.za