Kerklike Maatskaplike Diensteraad

NPO no 001-69

Maatskaplike Dienste word gesamentlik deur die familie van NG Kerke bedryf.

Die Maatskaplike Dienste is ‘n nie-winsgewende Christelike organisasie wat saamspan om ‘n verskil in menselewens te maak en hoop te bring.

Die organisasie fokus op die versorging van kinders, bejaardes, families, mense met gestremdhede en mense in nood.

Die NG Kerk se Maatskaplike Dienste word in 10 organisasies/provinsies en Namibië gelewer:
Die 10 organisasies vorm saam die Kerklike Maatskaplike Dienste Raad (KMDR) wat as ‘n netwerk en forum die organisasies op nasionale en internasionale vlak verteenwoordig. Die KMDR  bied ‘n ruimte waar die organisasies onderling met mekaar skakel, navorsing doen, inligting deel, en opleiding koördineer.

AGTERGROND

Die NG Kerk lewer reeds sedert die einde van die negentiende eeu kerklike maatskaplike dienste.  Aanvanklik was die dienste hoofsaaklik vir:

  • kinderhuise en weeskinders
  • kinders met gestremdhede  bv Dowes en Blindes
  • bejaardes
  • ongetroude vroue met ‘n krisisswangerskappe.
  • Werkverskaffings- en maatskaplike ontwikkelingsprojekte
  • Tydens die Amoede-vraagstuk en die verstedelikingsproses  aan die begin van die twintigste eeu het die behoefte aan  maatskaplike werkers ontstaan. Die kerk  het begin met opleiding van maatskaplike werkers by Hugenote Kollege.

Klik hier vir die Historiese oorsig

Die storie
Die NG Kerk lewer reeds sedert die einde van die negentiende eeu kerklike maatskaplike dienste. Aanvanklik was die dienste hoofsaaklik institusionele sorg aan wees- en sorgbehoewende kinders (kinderhuise), kinders met gestremdhede bv Instituut vir Dowes en Blindes, ouer persone en ongetroude vroue met ‘n krisisswangerskap. Die NG Kerk het ook met werkverskaffings- en maatskaplike ontwikkelingsprojekte begin. Met die armoede-vraagstuk en die verstedelikingsproses wat aan die begin van die twintigste eeu toegeneem het het die behoefte aan vakkundig-opgeleide personeel na vore gekom. Die kerk was ‘n pionier met die opleiding van maatskaplike werkers by Hugenote Kollege en die aanstelling van maatskaplike werkers.

Die organisasie
Die NG Kerk se maatskaplikediensprogram is georganiseer in 10 organisasies wat onder die toesig van die onderskeie sinodes funksioneer. Die 10 organisasies vorm saam die Kerklike Maatskaplike Dienste Raad (KMDR) wat as ‘n netwerk en forum die organisasies op nasionale en internasionale vlak verteenwoordig. Die KMDR is op algemeen-sinodale vlak ‘n ruimte waar die organisasies onderling met mekaar skakel en ondersteun die sinodale organisasies met navorsing, inligting, opleiding en koördinering.

GLOBAL FUND

The Global Fund receives contributions from many sectors of society. Arrangements for grants from Global Fund started in 2010 and from January 2011 the wheels were put in motion, Care Givers were deployed and the funds were being utilized to help those in need. The KMDR works under the NRASD (National Religious Association for Social Development) and serves as the provincial office for the Global Fund project.

HBC – Home Based Care
Home-based care is patient and family-centred care. It optimises the quality of life of adults and children living with HIV through the active anticipation, prevention, and treatment of pain, symptoms and suffering from the onset of HIV diagnosis through death. Home-based care includes and goes beyond the medical management of infectious, neurological or oncological complications of HIV&AIDS to comprehensively address symptoms and suffering throughout the continuum of illness. Clinical care is coupled with psychological, social and spiritual care to address the needs of the patient holistically. Care Givers hold the understanding that quality of life involves clinical, psychological, and spiritual support care.

OVC – Orphaned and Vulnerable Children
An OVC is a child under the age of 18 whose mother and/ or father or primary care giver has died from AIDS-related conditions and is in need of care and protection. As the number of OVC’s continues to grow, adequate support to families and communities needs to be assured. In practice, care and support for orphaned children comes from families and communities. As a foundation for this support, it is important that households are connected to additional support from external sources. Care and support are given in various ways, e.g.: help with homework, nutritional support, material support, spiritual care, social care, psychological care, counselling, teaching the children good hygiene, etc.

We currently have 12 HBC sites and 22 OVC sites with 108 Care Givers who provide care and support to about 3000 people. The target for HBC Care Givers is 23 patients per month and for OVC Care Givers the target is 30 children per Care Giver per month. The OVC programs include after school centres, crèches and visits to child-headed households. The Care Givers receive training in frail care and children’s care.

We have sites in 5 provinces: Free State, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga and North West. The sites in the Free State include Botshabelo West, Heidedal, Rethabile Children Home Centre and Bophela Creche. In Gauteng we have sites at the Steve Biko hospital (Hospivision Oasis Children Care Train), Springs and Ennerdale. In Limpopo we have sites at Kgautswane and Mashishimale. In Mpumalanga our sites include Arthurseat, Itireleng and Alexandria. Our North West sites include Khayamnandi, Arethusaneng, Utlwanang and Ikageng.

For more information visit: www.theglobalfund.org

UKUBA

Vroeë kindontwikkeling gaan oor mense wat omgee vir babas, kleuters en jong kinders en hulle vertroetel.  Kinders is onskuldig  en kwesbaar en daar moet ‘n gesonde, veilige omgewing geskep word waar hulle kan ontwikkel en blom. Kinders moet aangemoedig word om te leer en deel te neem aan lekker aktiwiteite wat hulle intellektueel, fisies, emosioneel, geestelik en moreel ontwikkel. Alleen so sal hule vaardighede ontwikkel wat hulle in staat sal stel om eendag ‘n positiewe rol in hulle gesinne, omgewing en gemeenskap  te speel.

Vroeë kindontwikkeling kan maklik deur gemeentes of Mammas wat omgee hanteer word. Klik hier om hulle webblad te besoek en meer uit te ving oor hoe dit gedoen word.

KMDR KANTOOR
Kantoor van Algemene Sinode
H/v Jan Shoba- (Duncan-) en Pretoriusstraat
HATFIELD
Pretoria

Tel: 012 342 0092
Faks: 012 342 0370
E-pos: KMDR@ngkerk.org.za