1. Die  Algemene Kuratorium neem kennis dat daar tans verskeie gesprekke in die kerk oor teologiese opleiding aan die gang is. Teologiese opleiding is ’n baie belangrike deel van ons kerk en dit is goed dat daar voortgaande gesprek in die kerk hieroor is. Teologiese opleiding, soos ander terreine van die kerk se werksaamhede, is blootgestel aan uitdagings in ons samelewing, in die kerk en in Hoër Onderwys. Om hierdie rede het die Algemene Kuratorium die afgelope paar jaar gewerk aan ’n uitgebreide verbreding van teologiese opleiding en ’n duidelike uitklaring van kriteria wat vir die NG Kerk ten opsigte van teologiese opleiding geld. Die beleidstuk “Raamwerk vir missionale bedieningsontwikkeling van die NG Kerk” is deur die onderskeie kuratoria, die Algemene Kuratorium en die ASM bespreek en goedgekeur. Hierdie beleidstuk sal by die komende Algemene Sinode in Oktober dien. Daar is aan die Algemene Taakspan Regte en Algemene Taakspan Predikantesake opdrag gegee om, waar nodig, reglementêre wysigings voor te berei vir die komende Algemene Sinode.
  2. In die lig hiervan nooi die Algemene Kuratorium gemeentes en predikante om in gesprek te tree met die onderskeie kuratoria (verkieslik) of met die Algemene Kuratorium om vrae of bekommernisse te bespreek.
  3. Ons wys graag daarop dat dit nie goed sal wees indien ons gesprekke voer sonder om ons goed te vergewis van die beleid en die stand van opleiding by ons onderskeie fakulteite en kerkeie bedieningsvorming nie.

Vriendelike groete

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk