Leerstellige en Aktuele sake

ALGEMENE TAAKSPAN LEERSTELLIGE EN AKTUELE SAKE

Kernspan:

  • Ds Heerden van Niekerk (Voorsitter)
  • Dr Fanie Cronjé (Ondervoorsitter)
  • Dr André Bartlett
  • Dr Pieter van der Walt
  • Dr Gustav Claassen

Die taakspan koöpteer bykomende lede soos nodig in oorleg met die ASM.

Verslag Algemene Sinode 2015