Leierskap

TAAKSPANNE VAN DIE ALGEMENE SINODE 2015- 2019

1. MODERAMEN

DAGBESTUUR VAN DIE MODERAMEN

 • Moderator: Ds C (Nelis) Janse van Rensburg – cjrens@telkomsa.net
 • Assessor: Ds DE (Dirkie) van der Spuy – dvdspuy@moreleta.co.za
 • Aktuarius: Prof JM (Johan) van der Merwe –  johanvdm@intekom.co.za
 • Algemene Sekretaris: Dr GF Claassen – gustavc@ngkerk.org.za
 • Moderatuurslede: Me Elize Bezuidenhout en Dr Chris van Wyk

SINODALE VERTEENWOORDIGERS

 • Wes-en-Suid Kaapland:dr JF (Frederick) Marais, dr QE (Quintus) Heine, ds CJ (Charl) Stander, ds LJ (Leon) Venter
 • Oos- Kaapland:ds JJ (Jasper) Louw, ds DF (Deon) Oelofse, ds DW (Danie) Mouton, ds EGJ deG (Hansie) Schutte
 • Noord- Kaapland: ds GJ (Gert) Duursema, ds PG (Piet) Otto, ds R (Rion) Britz, ds PL (Louwtjie) Louw
 • KZN: ds FJ (Frikkie) van der Merwe, dr H (Heinrich) Theunissen, dr BJ (Barry) Tolmay, ds MW (Mauritius) Pienaar
 • Vrystaat: ds HM (Helgard) Janse Van Rensburg, prof SD (Fanie) Snyman , dr CHJ (Carin) Van Schalkwyk, dr PJ (Pieter) van Jaarsveld
 • Wes-Transvaal: ds N (Norma) Rossouw, ds JPA (Johan) Brink, ds NWJ (Nico) van Rensburg, dr JAM (Hannes) de Kock
 • Noordelike Sinode: dr L (Dewyk) Ungerer, dr JD (James) Kirkpatrick, ds PJ (Paul) Grobler, ds AS (Attie) Nel
 • Hoëveld: dr HH (Hugo) van der Linde, dr AL (Andre) Bartlett, ds T (Theo) Danzfuss, dr AS (Bertus) Koorts
 • Oostelike Sinode: dr LL (Lourens) Bosman, oudl DJ (Dawie) Klopper, ds F (Freddie) Schoeman, ds JJ (Jurgens) de Jager
 • Namibië: ds JJ (Pine) Pienaar, ds JHG (Johannes) Maritz, dr JC (Jan) Woest, me E (Elsabé) Horn

ADDISIONELE LEDE

 • Me EJ (Elize) Bezuidenhout
 • Dr ACV (Chris) van Wyk
 • Dr E (Elize) Morkel
 • Ds Rethie van Niekerk

Verteenwoordigers van Taakspanne:

 • Leerstellige en Aktuele Sake: ds Heerden van Niekerk
 • Fondse en Bates: ds Johan Brink
 • Missionale Diakonaat: dr Botha van Aarde
 • Predikantesake: dr Dewyk Ungerer
 • Regte: Prof Johan vd Merwe

2. BEDRYFSPAN

 • Twee Personeellede van die Kantoor van die Algemene Sinode
 • Twee lede van die Taakspan Fondse en Bates
 • Twee lede van die Taakspan Regte
 • Twee kundige lede
 • Algemene Sekretaris

2.1 DIENSVERHOUDINGE – BEDRYFSPAN- SUBSPAN

 • Dr Dewyk Ungerer (Voorsitter)
 • Ds Francois Retief
 • Mnr Johan Kruger
 • Mnr Kenny Raats
 • Algemene Sekretaris

3.1 FONDSE EN BATES

 • Voorsitter: Ds Johan Brink, Posbus 186, Fochville 2515, tel 018 771 2566, faks 086 578 1011, sel 083 459 5214, e-pos jpabrink@lantic.net
 • Skriba: Vakant
 • Di Bossie Minnaar en Monty Sahd (Wes-Kaapland)
 • Ds Danie Mouton en mnr Tommie van der Mescht (Oos-Kaap)
 • Dr Abraham Swanepoel en ds Mossie Mostert (Noord-Kaap)
 • Dr Leon Foot en mnr Adriaan de Ruiter  (Vrystaat)
 • Ds Petrus Botha en me Doretha Swanepoel (KZN)
 • Di Johan Brink en Nico van Rensburg (Goudland)
 • Dr Michiel van der Merwe en mnr Johan Kruger (Noor­delike)
 • Ds Danie Oosthuizen en dr Bertus Koorts (Hoëveld)
 • Ds Francois Retief (Oostelike)
 • Ds Clem Marais en mnr Thinus Smit (Namibië)

3.2 NAVORSING

 • Voorsitter: Prof Kobus Schoeman, sel 083 461 1990, e-pos dswjs@mweb.co.za en kerkspieel@ngkerk.org.za
 • Skriba: Vakant
 • Prof Naas Swart
 • Dr Theo Swart
 • Ds Danie Mouton
 • Dr Chris van Wyk
 • Dr Zander van der Westhuizen
 • Dr Ian Nell
 • Ds Johan Avenant
 • Prof Cas Wepener
 • Dr Lourens Bosman
 • Ds Japie Coetzee(NHK)
 • Dr Frederick Marais

3.3 LEERSTELLIGE EN AKTUELE SAKE

 • Voorsitter: Dr Heerden van Niekerk (Wes-Kaap), 021 913 3520, 0837017011, hvn@cast-sa.co.za
 • Dr Jan Cloete (Oos-Kaap)
 • Ds Piet Otto (Noord-Kaap)
 • Mnr Riaan van Zyl (Vrystaat)
 • Dr Dawie Oosthuysen (KZN)
 • Dr Andries Kritzinger (Wes-Transvaal)
 • Dr Fanie Cronje (Noordelike)
 • Dr Danie Malan (Hoëveld)
 • Dr Auke Compaan (Oostelike)
 • Dr Jan Woest (Namibië)

3.4 REGTE

 • Voorsitter (Aktuarius): Prof Johan van Der Merwe 012 342 0092
 • Ondervoorsitter: Dr Dewyk Ungerer (Noordelike Sinode) Posbus 52292, Wierdapark 0149
  tel 012 654 3121, sel 082 572 6463, e-pos dewyku@iafrica.com
 • Skriba: Ds Helgard Janse van Rensburg (Vrystaat), Posbus 22, Villiers 9840
  tel 058 821 0112, faks 086 274 3872, sel 082 749 5052, e-pos: helgardjvrensburg@vodamail.co.za
 • Dr Quintus Heine (Wes-Kaapland)
 • Ds Deon Oelofse (Oos-Kaap)
 • Ds Gert Duursema (Noord-Kaap)
 • Dr Heinrich Theunissen (KZN)
 • Dr Hannes de Kock (Goudland)
 • Ds Theo Danzfuss (Hoëveld)
 • Prof Johan van der Merwe (Oostelike)
 • Ds Attie Nel (Noordelike)
 • Ds Hendrik van Zyl (Namibië)

3.5 TEOLOGIESE OPLEIDING

ALGEMENE KURATORIUM

 • Voorsitter: Dr Paul du Plessis (Noordelike)
 • Skriba: Ds Nico van Rensburg (Goudland)
 • Ds Monty Sahd (Wes-Kaapland)
 • Ds Phillip Coetzee (Oos-Kaap)
 • Dr Deon van Niekerk (Noord-Kaap)
 • Ds Helgard Janse van Rensburg (Vrystaat)
 • Dr Heinrich Theunissen (KZN)
 • Dr Hugo van der Linde (Hoëveld)
 • Sal aangewys word (Oostelike)
 • Dr Jan Woest (Namibië)
 • Dr Kobus Myburgh (UP)
 • Dr Frederick Marais (US)
 • Dr Willie vd Merwe (HK)
 • Dr Jan Lubbe (UVS)

3.6 KERKVERBAND

 • Dr Quintes Hein ( Wes-Kaapland)
 • Dr Chris van Wyk (Oos-Kaap)
 • Ds Gert Duursema (Noord-Kaap)
 • Dr Willem Botha (Vrystaat)
 • Dr Barry Tolmay (KZN)
 • Ds Nico van Rensburg (Goudland)
 • Ds Paul Grobler (Noordelike)
 • Ds Theo Danzfuss (Hoëveld)
 • Dr Jorrie Potgieter (Oostelike)
 • Dr Jan Woest (Namibië)
 • Dr Gustav Claassen

3.7 MISSIONALE KERKWEES

Projekspan:

 • Dr Lourens Bosman ( Gemeentebediening) Voorsitter
 • Dr  Barnard Steyn (Erediens en Liturgie)
 • Dr Gert Cordier (Misionale ekklesiologie)
 • Dr Jannie le Roux (Lidmaatbemagtiging)

Kundiges:

 • Dr Danie Mouton
 • Prof Nelus Niemandt
 • Dr Willem Pretorius
 • Algemene Kuratorium: Dr Frederick Marais

3.7.1 LIDMAATBEMAGTIGING SUBSPAN

 • Dr Jannie le Roux (Voorsitter) (Wes-Kaapland)
 • Ds Dewald Davel (Oos-Kaap)
 • Ds Frikkie Heymans (Noord-Kaap)
 • Ds Theo Oosthuizen (Vrystaat)
 • Ds Awie Erxleben (KZN)
 • Dr Cobus Niemand (Goudland)
 • Mnr Amos Schreuder (Noordelike)
 • Dr Gys Loubser (Hoëveld)
 • Dr  (Oostelike)
 • Ds Johannes Maritz (Namibie)

3.7.2 EREDIENS EN LITURGIE SUBSPAN

 • Dr Barnard Steyn (Voorsitter)
 • Ds Marie Brits (Wes-Kaapland)
 • Ds Wikus Wait (Oos-Kaap)
 • Ds Johan Conradie (Noord-Kaap)
 • Ds Gideon Lamprecht (Vrystaat)
 • Ds Tertius Naudé (KZN)
 • Ds Alewyn Burger (Goudland)
 • Ds Dieter de Bruyn (Noordelike)
 • Dr André Bartlet (Hoëveld)
 • Ds Fourie van den Bergh (Namibië)
 • FLAM – ds Faani Engelbrecht
 • VONKK – ds Jacques Louw

3.7.3 GEMEENTEBEDIENING SUBSPAN

 • Dr Lourens Bosman (Voorsitter) (Oostelike)
 • Ds Gielie Loubser (Wes-Kaapland)
 • Ds Johan van Zyl (Oos-Kaap)
 • Ds Louwtjie Louw (Noord-Kaap)
 • Ds Barnard Steyn (Vrystaat)
 • Ds Gawie van Jaarsveld(KZN)
 • Ds Norma Rossouw (Goudland)
 • Dr Chris Harris (Noordelike)
 • Ds Rudolf van der Westhuizen (Hoëveld)
 • Ds Johannes Maritz (Namibië)

3.7.4 MISSIONALE EKKLESIOLOGIE SUBSPAN

 • Dr Gert Cordier (Voorsitter) (Goudland)
 • Ds Gielie Loubser (Wes-Kaapland)
 • Ds Rethie van Niekerk (Oos-Kaap)
 • Ds Louwtjie Louw (Noord-Kaap)
 • Dr Gideon van der Watt (Vrystaat)
 • Dr Mike Heany (KZN)
 • Ds Jana de Lange (Noordelike)
 • Ds Jannie McDuling (Hoëveld)
 • Ds Johan Koen (Oostelike)
 • Dr Fourie van den Berg (Namibië)

3.8 GRONDHERVORMING EN LANDELIKE ONTWIKKELING

 • Ds Heerden van Niekerk ( Wes-Kaapland)
 • Mnr Thinus Ferreira (Oos-Kaap)
 • Ds Marais Kluge (Noord-Kaap)
 • Mr Bully Bothma (Vrystaat)
 • Ds SW Scott (KZN)
 • Mnr Apie Barnard (Goudlandl)
 • Ds Petrus Kriel (Noordelike)
 • Dr Samuel Louw (Hoëveld)
 • Mnr Pieter Luneburg (Oostelike)

3.9 NGK VROUE

 • Me Anso Steyn (Vrystaat): Voorsitter
 • Ds Ankia du Plooy (Wes-Kaapland)
 • Me Tania Bezuidenhout (Oos-Kaap)
 • Me Romaria Viviers (Noord-Kaap)
 • Me Annemie Oosthuizen (KZN)
 • Ds Irma van Rensburg (Goudland)
 • Ds Sonette Dippenaar (Noordelike)
 • Mariëtte van Eeden (Hoëveld)
 • Dobbie Booy (Oostelike)
 • Elsabe Horn (Namibië)

3.10 JEUG: PROJEKSPAN

3.10.1 KATEGESE

 • Ds Johan Avenant : tel 012 661 9048, sel 072 287 4045, e-pos jcaven@netactive.co.za
 • Ds Tienie Bosman
 • Dr Charlene van der Walt
 • Ds Wynand van Niekerk
 • Ds Gielie Loubscher
 • Ds Maartje van der Westhuizen
 • Dr Paul du Toit
 • Ds Ronnie Noemdoe (VGK)
 • Ds Willy Julies (VGK)

3.10.2 BELYDENISAFLEGGING

 • Ds Tienie Bosman (sameroeper): tel 012 460 9555, sel 083 627 5086, e-pos tienie@stellastraat.co.za
 • Prof Johan van der Merwe
 • Dr Paul du Plessis
 • Dr Andries Kritzinger
 • Ds Johan Avenant
 • Ds Fouche de Wet
 • Ds Danie Vermaak
 • Ds Gielie Loubser

3.10.3 JEUGINISIATIEWE

 • Ds Theodor van der Spuy
 • Ds Fouche de Wet (sameroeper)
 • Mnr Louis Britz
 • Me Melanie Therion
 • Me Anne-Marie Franken

3.10.4 JEUGNAVORSING

3.11 EKOLOGIE

Klik hier vir meer oor KMDR (Maatskaplike Dienste van die NG Kerk).

3.12 MISSIONALE DIAKONAAT

 • Me Elize Bezuidenhout (Voorsitter)
 • Vakant (Skriba)
 • Ds Averell Rust
 • Dr Willie van der Merwe
 • Dr Susan Louw
 • Mnr Louis de Kock
 • Dr Botha van Aarde

3.13 VDDG

 • Ds Willie van der Merwe
 • Dr Carin van Schalkwyk
 • Dr Eddie Orsmond

3.14 SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID

Hierdie is ’n gesamentlike proses van die NG Kerk, NGKA, VGKSA en RCA. www.menswaardigheid.co.za of www.humandignity.co.za

 • Voorsitter: Dr Elize Morkel e-pos admin@menswaardigheid.co.za of admin@humandignity.co.za
 • Sekretaresse: Salomi Steenkamp, tel 021 957 7202
 • VGK: ds Collin Goeiman en ds Leepo Modise
 • NGKA: ds Tladi Pheko en dr Andries Hoffman
 • NGK: ds Leon Westhoff, ds Nelis J v Rensburg
 • RCA: Victor Pillay

3.15 LOODSKOMITEE KERKHERENIGING

Sal aangewys word.

3.16 ARGIEF

​Posbus 34, Stellenbosch 7599, 083 306 9947, tel 021 882 9923, faks 086 617 5961/2/3,

 • Senior Argivaris: Me Karen Minnaar. e-pos: karen@kaapkerk.co.za, Tel: 021 882 9923 | 083 409 2945
 • Argief Stellenbosch: http://kerkargief.co.za/
 • Argivaris, Bloemfontein – Mev Christa Botes
 • Argivaris, Pietermaritzburg – Mev Elize de Villiers
 • Argivaris, Pretoria – ds Gideon du Toit
 • Argivaris, Windhoek – ds Clem Marais
 • Gesamentlike Sinodale Kommissie van die NG Kerk van Transvaal: Dr Bertus Koorts
 • Kundige: Dr Retief Muller
 • Ex Officio: Inligtingsbeampte van die NG Kerk: Stellenbosch Bossie Minnaar

3.17 REFORMASIE 500

 • Algemene Sekretaris (Sameroeper)
 • Prof Robert Vosloo (Wes-en-Suid-Kaapland)
 • Ds Attie van Wyk (Oos-Kaapland)
 • Ds Gert Duursema (Noord-Kaapland)
 • Ds Hennie van Schalkwyk (KZN)
 • Dr Jan Lubbe (Vrystaat)
 • Dr Andries Kritzinger (Wes-Transvaal)
 • Dr Andrè van Niekerk (Noordelike)
 • Dr Danie Malan (Hoëveld)
 • Prof Johan van der Merwe (Oostelike)
 • Ds Clem Marais (Namibië)

3.18 BYBELVERTALING, -VERKLARING EN -VERSPREIDING

 • Voorsitter: Prof Francois Tolmie, UV, Posbus 339, Bloemfontein 9300, tel 051 401 3023, sel 083 450 5412 e-pos tolmief@ufs.ac.za
 • Ondervoorsitter: Prof Dirk Human, tel 012 420 4016, sel 082 753 0401 e-pos dirk.human@up.ac.za
 • Skriba: Dr Chris van Wyk, Brewerweg 39, Somerstrand, Port Elizabeth 6001, tel 041 583 5115, sel 082 574 9191, e-pos acv.vanwyk@gmail.com
 • NG Kerk-dosenterade van die drie Teologiese Fakulteite:
  OT: Proff Louis Jonker (US), Dirk Human (UP), Fanie Snyman (UV)
  NT: Prof Marius Nel (US), prof Gert Steyn (UP), prof Francois Tolmie (UV)
 • Bybelgenootskap van Suid-Afrika:
  DR Quintes Heine, Dr Dirk Taljaard
 • Addisionale lede:
  OT: Dr Chris van Wyk, Prof Julie Claassens
  NT: Drr Gerhard du Plooy, Neels du Randt
  VGKSA Verteenwoordiger

3.18.1 SUBTAAKSPAN BYBELVERTALING

 • Prof Bernard Combrinck
 • Dr Chris van Wyk (Sameroeper)
 • Prof Julie Claassems
 • Dr Andrè Cilliers
 • Dr Gerhard du Plooy
 • Dr Neels du Randt
 • Prof Marius Nel

4. PREDIKANTESAKE

4.1 Bestuurspan:

 • Bestuurder: Dr Dewyk Ungerer, Posbus 13528, Hatfield, Pretoria 0028, tel 012 342 0092 (k), 012 654 3121 (h),e-pos dewyku@iafrica.com, sel 082 572 6463
 • Kerkregkundige: Prof Johan van der Merwe
 • Predikantebegeleiding en standplaasverwisseling: dr Pierre Goosen
 • Algemene Kuratorium: Sal aanwys
 • VBO Forum: dr Gerhard Botha
 • Regskundige: mnr Len Dekker
 • Regskundige: adv Fanie Visser
 • Kundige lede:
  Ds Elize Klut
  Dr Roelf Opperman
  Dr Tertius Erasmus
  Ds Charl Stander

4.1.2 Die Bestuurspan word een maal per jaar met die volgende lede uitgebrei:

 • Ds Charl Stander (Wes-en-Suid-Kaapland)
 • Ds Danie Mouton (Oos-Kaapland)
 • Ds Andrè de Villiers (Noord-Kaapland)
 • Ds Ben van Dyk(KZN)
 • Dr Ben Joubert (Vrystaat)
 • Dr Henk Gous (Wes-Transvaal)
 • Ds Paul Grobler (Noordelike)
 • Ds Kobus Sandenbergh (Hoëveld)
 • Dr Tertius Erasmus (Oostelike)
 • Dr Jan Woest (Namibië)

5. GLOBAL FUND

 • Projekbestuurder: Mnr Efraim Oppelt, Posbus 13528, Hatfield, Pretoria 0028, tel 012 342 0092, sel 084 582 4229, e-pos efraimO@ngkerk.org.za

6. EKUMENIESE VERTEENWOORDIGING (STAANDE)
Dr CF Claassen, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092, faks 012 342 0380, sel 082 856 1943, e-pos gustavc@ngkerk.org.za of gensecdrc@ngkerk.org.za.

Die NG Kerk is in ekumeniese dialoog/ooreenkomste met ’n wye verskeidenheid plaaslike en internasionale kerke, en ook lid van plaaslike en internasionale liggame.

 1. Christian Development Trust (CDT)
  Dr Botha van Aarde
 2. Church Investors Group of South Africa (CIGSA)
  Dr Bertus Koorts
 3. Clergy Support Foundation
  Dr Hugo van der Linde (skakel met Predikantebegeleiding)
 4. National Religious Leaders Forum
  Ds Nelis J van Rensburg, Dr Gustav Claassen
 5. National Church Leaders Consultation
  Nelis J van Rensburg
 6. Church Leaders Think Tank
  Ds Nelis J van Rensburg
 7. Tussenkerklike Raad
  Dr Gustav Claassen, James Kirckpatrick, prof Johan van der Merwe, dr Elsje Büchner
 8. Coventus van Reformatoriese Kerke
  Dr Gustav Claassen, Andries Kritzinger, Heerden van Niekerk en verteenwoordigers uit die omgewing afhangende of die Conventus in die suide of noorde plaasvind
 9. The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA)
  Dr Gustav Claassen, Ds Dirkie vd Spuy en me Rinel Hugo(lg is lid van die UK)
 10. Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)
  Ds Nelis Janse van Rensburg, drr Gustav Claassen, Kobus Gerber, Andre Bartlett, Mariette van EEden, Fouche de Wet
 11. NG / Rooms-Katolieke Dialoog
  Drr Andries Kritzinger, Elsje Büchner, Gustav Claassen, prof Piet Meiring, dr Auke Compaan, me Rinel Hugo en ds Rudolph Scharneck.
 12. Direksie Hugenote Kollege
  Drr Botha van Aarde en Neels du Randt
 13. National Religious Association for Social Development (NRASD)
  Dr Botha van Aarde
 14. Staande gesprek met die Anglikaanse Kerk (ACSA)
  Drr Gustav van Eeden, Elize Morkel, Braam hanekom en Willie van der Merwe.
 15. Kommissie vir Buitelandse Bediening (KBB) van die NG Kerk, NH Kerk en Gereformeerde Kerke
  Namens die NG Kerk: dr Gustav Claassen
 16. Independent Forum for Religious Broadcasting (IFRB)
  Ds Nico van Rensburg
 17. South African Council for the Protection of Religious Rights and Freedoms
  Drr Gustav Claassen en Dewyk Ungerer
 18. Benchmarks Foundation
  Prof Willie van Heerden
 19. South African Faith Communities’ Environment Institute (SAFCEI)
  Dr Gustav Claassen en dr Nadia Marais
 20. Security Services Christian Advisory Board (SSCAB)
  Dr Dewyk Ungerer
 21. Church Unity Commission (CUC)
  Drr Gustav Claassen en Kobus Gerber

7. ANDER VERTEENWOORDIGING

7.1 Struwig Bosveldtrust
Trusteelid namens NG Kerk: Dr Braam Hanekom, 082 828 6306, 021 957 7202, braam@kaapkerk.co.za

7.2 Struwig Kankernavorsing Trust
Ds Nico van Rensburg

8. KERKLIKE MAATSKAPLIKE DIENSTERAAD (KMDR)
Voorsitter: Dr Willie van der Merwe
Uitvoerende Beampte: Dr Botha van Aarde, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092
faks 012 342 0370 of 012 342 0380, e-pos botha@tutela.org.za
KMDR Kantoor: Rinel Hugo 012-342 0092 e-pos rinelh@ngkerk.org.za

9. KERKLIKE MEDIA

9.1 BYBEL-MEDIA

 • Uitvoerende Hoof: Ds Leon Venter
  Posbus 5, Wel­lington 7654, tel 021 864 8200 (k), faks 021 864 8282, e-pos leon@bmedia.co.za
 • Redakteur: Kerkbode, mnr Neels JacksonSel 082 469 9704, e-pos neels@tydskrifte.co.za, tel 021 864 8217 (Wellington), tel 012 342 0092 (Pretoria)
 • LiG (www.lig.co.za) – maandelikse gesinstydskrif vir elke Christen, Redakteur: me Francine van Niekerk, tel 021 864 8299, faks 021 864 8242,sel
  082 739 0556, e-pos rene@tydskrifte.co.za

9.2 CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF)

 • Voorsitter van die direksie: Ds Willem Botha. Posbus 12552, Brandhof 9324, tel 051 407 7222, e-pos dswjb@ngmdvs.co.za
 • Bedryfshoof: Me Charmaine Stofberg
  Privaatsak X19, Wellington 7654, tel 021 873 6964, faks 021 864 3678, e-pos christelle@clf.co.za
  BEHEERRAAD CLF
  Prof Piet Meiring
  Dr Carin van Schalkwyk
  Dr Eddie Orsmond
  Dr Botha van Aarde
  Ds Willie Schoeman
  Ds Willem Botha
  Ds Francois Cillie
  PD Guillaume
  WD Schoeman
  K Moodley
  Dr Gustav Claassen

Kundiges sal aangewys word soos nodig, met voorlegging aan die Moderamen.