Lidmaatbemagtiging en Toerusting

Die kerk is ‘n gestuurde gemeenskap wat ter wille van elke lidmaat se diensbaarheid aan die wêreld bestaan. Die enigste manier waarop die kerk gehoorsaam kan wees aan die opdrag om ‘n verskil te maak, is deur die aktivering en bemagtiging van elke lidmaat.

Gemeentes moet lidmate ondersteun en toerus sodat hulle ‘n positiewe verskil in die gemeenskap kan maak. Lidmate moet gemobiliseer word om dissipels te wees wat dissipels maak!

Lidmaatbemagting bied praktiese bedieningshulp aan wat lidmate sal help om:

 • hulle rol en plek binne die gemeente en wêreld te verstaan
 • hulle gawes te ontdek
 • hulle toe te rus
 • te begelei tot volwasse dissipelskap

sodat hulle ten volle as deel van die Liggaam van Christus kan funksioneer.

‘n VISIE VIR LIDMAATBEMAGTIGING

Bemagtiging is nie net nog ‘n program in die kerk nie- it’s a way of being the church.

Indien die kerk werklik ‘n verskil in die wêreld wil maak sal daar baie sterker op die bemagtiging van gewone lidmate en gestuurdheid gefokus moet word.

Kleiner gemeentes in afgeleë gebiede is toenemend sonder predikante. In die VGK en NGKSA is meer as 50% gemeentes vakant.

Is ons kerk toegerus om hierdie uitdagings te hanteer? Waarom sukkel soveel gemeentes steeds om lidmate effektief te mobiliseer? Elke gelowige ontvang tog die roeping om die Goeie Nuus te versprei en dissipels van mense te maak?

Die eerste gemeente in Handelinge was ‘n beweging van gewone mense wat van Jesus getuig het, God geprys het, en na mekaar omgesien het. Die resultaat van so ‘n liefdevolle en begeesterde geloofsgemeenskap was dat hulle geweldig gegroei het.

Deel van die oplossing is sekerlik dat ons lidmate meer sal moet bemagtig. Gemeentes wat ‘n impak op die omgewing maak en groei, het ‘n visie vir lidmaatbemagtig. Sulke gemeentes verwelkom dit dat gewone lidmate saam met die predikant ‘n kragtige span vir Christus bou en hulle gawes gebruik !!!

Gemeentes sal moet wegbeweeg van die idée dat die predikant alles vir almal moet wees. Die leraar is nie die enigste een wat tot die bediening geroep is nie. Nie net is dit ‘n onmoontlike taak nie, maar in stryd met die groot opdrag van God. Elke lidmaat behoort aan die liggaam van Christus. Almal is geroep om ander mense te bedien met die liefde van Christus.

Met die groot klem op ampswerk is lidmate nie altyd bemagtig om hulle eie dienswerk te verrig nie. Elke lid moet gehelp word om sy gawes te ontdek, te ontwikkel en te leer gebruik. . Lidmate is nie toeskouers nie, maar medewerkers in die koninkrykryk wat vir diens toegerus moet word.

Leraars word vir die bediening afgesonder, om die Woord te bedien en die ander gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk in die opbou van die liggaam van Christus. (Ef 4:11-13) Die primêre rol van predikante is dus die geestelike opbou van die gemeente.

Bemagtiging is dus nie net nog ‘n program in die kerk nie – “it is a way of being the church”. (The equipping Church- Sue Mallorey)

Lidmate behoort so begelei te word dat die basiese dienswerk kan voortgaan al sou daar geen predikant in die gemeente wees nie. Lidmate behoort baie meer verantwoordelikheid te dra. ‘n Gewone lidmaat kan die oriëntering van lidmate doen, ander oplei vir spesifieke bedienings, siekes besoek, kursusse aanbied, bybelstudies lei en fondsinsamelings, ens reël. Dan sal ons waarlik kerk wees waar elke lid sy unieke bydrae lewer.

Indien lidmate bemagtig word behoort dit ook buite die mure van die kerk sigbaar te wees. Gelowiges infilteer die samelewing daagliks waar talle geleenthede is waar hulle Jesus moet verteenwoordig. Gelowiges is mos gestuurdes na die wêreld.

Na uitstorting van HG op Pinkstersondag is die gemeente bekragtig. Petrus wat Jesus verrraai het, kon opstaan en ‘n preek lewer waar 3000 mense tot bekering gekom het. God maak van eenvoudige mense kragtige getuies ! Ons moet hulle net kans gee!

Rinel Hugo (2013)

Lede:

 • Dr Jannie le Roux (Wes-Kaapland)
 • Ds Dewald Davel (Oos-Kaap)
 • Ds Frikkie Heymans (Noord-Kaap)
 • Ds Theo Oosthuizen (Vrystaat)
 • Ds Awie Erxleben (KZN)
 • Dr Kobus Niemand (Goudland)
 • Mnr Amos Schreuder (Noordelike)
 • Dr Gys Loubser (Hoëveld)
 • Ds Johannes Maritz (Namibie)

Kontak:
Dr Jannie le Roux
072 127 5043
jgleroux@isales.co.za

TOERUSTINGSONDAG

Die Algemene Sinode se Netwerk vir Lidmaatbemagtiging (waarop elkeen van die sinodes verteenwoordig is), herinner gemeentes graag daaraan dat Toerustingsonder jaarliks in September sal plaasvind.

Die netwerk wil met die hulp van Bybel-Media gemeentes help om dié Sondag op ’n besonderse manier te gebruik. Ons gee ’n paar wenke.

 • Maak gerus gebruik van die preek in Woord en Fees-preekstudies en liturgiese voorstelle (BM/Communitas). Dié Sondag se Skrifgedeelte is Romeine 14:1-12. ’n Preekskets, liturgie, verdere toeligting en ’n toepaslike Powerpoint-aanbieding is te kry by www.bybelmedia.org.za/ (onder “gemeentedienste/luisterseisoenpreke”), of www.gemeentes.co.za en ook www.seisoenvanluister.co.za.
 • Daar is ’n kort videogreep (Gebed om leerbaarheid) om aan die begin of die einde van die erediens te vertoon, aflaaibaar by http://gemeentepakket.bybelmedia.org.za/toerusting.
 • Maak seker dat u die koerant “Nuwe Harte”, wat saam met Kerkbode en Kruisgewys uitgestuur is, ontvang het. Die Sondag wat vir dié wye aksie vir moraliteitsvernuwing geskeduleer is, is ook 14 September, en die tema is: Nuwe harte luister na mekaar. Die preekstudie waarna hierbo by punt 1 verwys word, sluit daarby aan.
 • Hopelik het u reeds ’n aantal kopieë van “Gestuur” bestel om dit op Toerustingsondag in die gemeente bekend stel. (Dit is die verkorte groepstudie wat op ’n eenvoudige manier gemeentes sal help om die epogmakende verslag van Nelus Niemandt en Piet Meiring oor gestuurdheid, wat tydens verlede jaar se Algemene Sinode aanvaar is, in hulle alledaagse lidmaatskap te integreer.) Bestel dit hier: www.bybelmedia.org.za .

Vir navrae kontak dr Jannie le Roux (sameroeper), tel: 021 8561385 of sel: 072 127 5043