NGK Vroue

ALGEMENE TAAKSPAN VROUE

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/NGKskittervroue/

TEMA: Briekloos vir Christus

Die NGK Vroue skakel ekumenies met vroue uit die NG kerk familie asook uit ander kerke en organisasies in SA asook op internasionale vlak. Die Taakspan besin oor nuwe uitdagings, behoeftes en tendense in vrouebediening. Dit word gedoen om gemeentes te help om vroue te bemagtig om hulle roeping prakties uit te leef en hulle gawes tot opbou van die Liggaam te gebruik. Wanneer nodig word nuwe eietydse materiaal vir toerusting in samewerking met vennote ontwikkel wat vrouepotensiaal en -leierskap bevorder. Die lessenaar is aktief betrokke by die Wêreldbiddag vir Vroue en dien op die Nasionale komitee wat die internasionale program verwerk en gebedsgeleenthede aanmoedig. Riglyne en wenke verskyn op die webblad van die NG kerk.

Dagbestuur

 • Anso Steyn (Voorsitter): Vrystaat
 • ​Mariette van Eeden (O-Voorsitter): Hoëveld
 • ​Dobbie Booy (Sekretaresse): Oostelike sinode
 • Me Ankia du Plooy (Wes- en- Suid-Kaapland)
 • Me Tania Bezuidenhout (Oos-Kaapland)Spelfout
 • Me Romaria Viviers (Noord-Kaapland)
 • Me Annemie Oosthuizen (KZN)
 • Ds Irma van Rensburg (Wes-Transvaal.)
 • Ds Sonette Dippenaar (Noordelike)
 • Me Dobbie Booy (Oostelike)
 • Elsabé Horn (Namibië)

Verdere Artikels

 • Navorsing
 • Benut vrouelidmate se gawes
 • Inhibeer of inspireer die kerk vrouelidmate?
 • Ondersteun ons predikantgesinne
 • Toerusting – Bybel-Media

Anso Steyn
​Posbus 11412, Universitas, 9321
Tel: 082 773 2612
​Faks: 086 502 0818
​Epos: anssteyn@mweb.co.za

The Reformed Christian Women’s Forum (RCWF)

Die Gereformeerde Christen-vroue Forum is onlangs deur vroue uit die Gereformeerde kerke in Suid Afrika gestig, as platform vir Christen-vrouestemme.  Christen-vroue se stemme oor kwessies en sake wat vroue aangaan, word nie genoeg gehoor nie. Die Forum wil die gesamentlike, publieke getuienis van Christen-vroue aanspreek. Die fokuspunt is veral sake op die vlak van sosiale geregtigheid, soos die Woord van God ons leer.

Die volgende kerke is deel hiervan:  Die Uniting Presbyterian Church in SA (UPCSA); Gereformeerde kerk, Hervormde kerk, Verenigde Geref kerk (VGK), Reformed Church in Africa (RCA), NG Kerk in Afrika (NGKA), Methodist Church, NG Kerk en die Uniting Congregational Church in SA (UCCSA).

 • Mediaverklaring (30 Mei 2014)
 • Media Statement (30 May 2014)

Wêreldbiddag vir Vroue

Die Wêreldbiddag vir Vroue is ‘n wêreldwye interkerklike beweging van Christen vroue, -mans en -kinders wat elke eerste Vrydag in Maart saambid. Die Wêreldbiddag vorm ‘n gebedsketting in meer as 175 lande. Al die lande gebruik dieselfde tema wat elke jaar deur ‘n ander land opgestel word. Die Wêreldbiddag strek oor grense en bind mense uit verskillende rasse, kulture en kerke tot groter onderlinge begrip en toewyding.

Dit bied aan vroue wêreldwyd die geleentheid om:

 • opnuut hulle geloof in Jesus Christus te bevestig,
 • versterk te word deur die geloofservaringe van Christene uit ander lande en kulture,
 • ander se laste te help dra deur saam met hulle, en vir hulle, te bid.

Kom ons in Suidelike Afrika begin bou aan verhoudings en bewerkstellig so versoening in ons lande.

Wêreldbiddagkantoor: Sekretaresse – Joa van Aarde, Tel: 011 975 4598, e-pos: mailto:wwdp@telkomsa.netvir meer besonderhede.

Bestelvorms vir Programme en Inligting is ook op die webblad http://www.wwdp.co.za beskikbaar.

Nasionale Vrouekonferensies

VISIE: Vroue wat voluit leef vir Christus

MISSIE: Om vrouelidmate te inspireer en te bemagtig om hul roeping en gawes, voluit tot eer van God en tot opbou van die Liggaam van Christus, uit te leef.

TEMA: Vroue met Vlerke

Die taakspan vrouelidmate: DOELWITTE

 • Dra medeverantwoordelikheid vir die geestelike begeleiding, toerusting en bemagtiging van vrouelidmate
 • Dien as skakel tussen die Algemene Sinode en vrouelidmate om te verseker dat inligting en voorligting gekanaliseer word
 • Doen navorsing sodat vroue se behoeftes en belange onder die aandag van die Algemene Sinode gebring word en aangespreek word
 • Koördineer en fasiliteer inter-sinodale skakeling om te besin oor gemeenskaplike uitdagings, behoeftes en die uitruilk van kundigheid ten einde oplossings te vind in ‘n veranderende omgewing
 • Voer opdragte van die Algemene Sinode uit
 • Bevorder gereelde skakeling met: – vrouelidmate van die NG Kerk familie en ander denominasies – relevante vroue-organisasies op nasionale vlak.

Dagbestuur

 • Anso Steyn (Voorsitter): Vrystaat
 • Mariette van Eeden (O-Voorsitter): Hoëveld
 • Dobbie Booy (Sekretaresse): Oostelikes
 • Ankia du Plooy (Wes-Kaap)
 • Tania Bezuidenhout (Oos-Kaap)
 • Romaria Vivier (Noord-Kaap)
 • Annemie Oosthuizen (KZN)
 • Ds Irma van Rensburg (Wes-Transvaal)
 • Ds Sonette Dippenaar (Noordelike)

Kontak:
Anso Steyn
Posbus 11412, Universitas, 9321
Tel: 082 773 2612
Faks: 086 502 0818
Epos: anssteyn@mweb.co.za