Algemene Taakspan Regte

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE

Dr Déwyk Ungerer (Voorsitter -Aktuarius) & (Predikantesake)

Ds Attie Nel (Ondervoorsitter)

Ds Charl Stander (Skriba)

Sinodale Verteenwoordigers (met sekundi)

Wes-Kaapland: ds Charl Stander (dr Quintus Heine)

Oos-Kaapland: ds Jan Grobbelaar (ds Wimke Jurgens)

Noord-Kaapland: ds Conrad Swart

KwaZulu-Natal: ds Pieter Swanepoel (dr Jacobus de Bruyn))

Vrystaat: dr Bertus Celliers (dr Hannes de Kock)

Goudland: dr Hannes Schultz (ds Wicus van der Merwe

Noordelike Sinode: ds Attie Nel (dr Bernice Serfontein)

Hoëveld: dr Johan Botha (ds Hannes Windell)

Oostelike Sinode: dr Jorrie Potgieter (dr Pieter Dorey)

Namibië: ds Thijs van der Merwe (ds Kenneth McKenzie)

 

Taakspan se werksaamhede
Die Algemene Taakspan Regte word saamstel deur die tien aktuariusse van die tien samestellende sinodes.  Die taakspan se primêre funksie is om advies te gee oor die interpretasie en toepassing van die Kerkorde, die reglemente en die besluite van die Algemene Sinode.  Verder maak die taakspan ‘n studie van sake wat deur die Algemene Sinode na die taakspan verwys word en bedien die Algemene Sinode, die ASM en ander kerklike vergaderings met advies en aanbevelings.