Beste Kollegas

Baie dankie vir die terugvoering op my vorige brief. Briewe vanuit my kantoor volg mekaar gewoonlik nie so vinnig op nie. Ek skryf egter om ʼn belangrike versoek aan julle elkeen deur te gee. Ons neem elke dag kennis van die ongelooflik uitdagende situasie ten opsigte van die droogte in die Wes-Kaap. Daar is ʼn naderende dag 0 wat katastrofiese gevolge vir mens en dier kan hê. Die situasie in die Wes-Kaap en ander gebiede in ons land gryp ons almal aan die hart. Uit die diep verbondenheid wat ons met mekaar het, ontvang ons hierdie versoek wat aan die breër kerkverband gerig word. Ek bring daarom die volgende versoek vanuit die kantoor van die Wes-Kaap onder julle aandag.

Dag van Verootmoediging en Gebed

In hierdie tyd van knellende droogte word gelowiges uitgedaag om hulle te verootmoedig en in gebed hulle vertroue in God te plaas vir hulp en uitkoms. In die Bybel sien ons immers dat woestyn- en swaarkrytye in geleenthede van diepe verootmoediging omskep is. Dit was ook in dié tye dat God sy roeping aan mense bekendgemaak en hulle opnuut bewus geword het van hulle afhanklikheid van Hom.

Die moderature van die Algemene Sinode, NG Kerk in Wes-Kaapland, die VGK Kaapland, die NG Kerk in Oos-Kaapland, asook die Presbiteriaanse Kerk, Congregational Church en Lutherse Kerk doen ʼn beroep op alle landsburgers om 14 Februarie 2018 as ʼn dag van verootmoediging in te rig. 14 Februarie is Aswoensdag, die begin van Lydenstyd in die kerkjaar. Ons bede is dat die hele Lydenstyd in die lig van die droogte vir die kerk van Christus ʼn tyd van verootmoediging en gebed sal wees.

Ons versoek gemeentes om op 14 Februarie vanaf 12:00 hulle kerkklokke ʼn ruk lank te lui om sodoende almal in ons gemeenskappe tot gebed en verootmoediging op te roep.

Ons versoek ook gemeentes om deur die loop van daardie dag in elke gemeenskap ʼn spesiale gebedsbyeenkoms te hou. Ons versoek is dat hierdie gebedsinisiatief die gestalte van ʼn gemeenskapsaksie sal aanneem. Ons versoek dat kinders op spesiale maniere betrek sal word. Gemeenteleiers sou met skole hieroor kon skakel.

Ons sal in die komende week ʼn brief rig aan gemeentes met verdere wenke oor die inhoud van sulke gebedsgeleenthede. ʼn Mediaverklaring word ook binne die volgende week uitgereik oor die kerk se strategie van ondersteuning ten opsigte van die droogte.

Laat ons daagliks bid vir reën, maar met ʼn leerbare hart en ʼn oop gemoed vir die leiding van die Heilige Gees oor ons elkeen se roeping. Laat ons in hierdie tyd in vrede met mekaar en ander leef, mekaar bemoedig en mekaar in ons gebede dra. En laat ons hulp verleen aan elkeen wat die helpende hand van ʼn naaste nodig het.

Besoek aan Solidariteit

ʼn Tweede saak wat ek graag onder julle aandag wil bring, is ʼn besoek aan die vakbond Solidariteit. Dit is steeds deel van die proses om met politieke en ander belangrike partye in gesprek te tree. Die NG Kerk se moderatuur het op Maandag 29 Januarie 2018 ʼn baie goeie ontmoeting met die leiers van Solidariteit gehad. Hulle is verteenwoordig deur Flip Buys, Dirk Herman, Kallie Kriel (Afriforum) en Danie Brink (Helpende Hand). Duisende van die kerk se lidmate is lede van dié vakbond en sy uitgebreide netwerk van organisasies.

Tydens hierdie gesprek is daar onder meer besin oor ons gedeelde roeping as burgers van hierdie land, die kompleksiteit van politieke en ekonomiese modelle en bewegings wat in Suid-Afrika aan die orde is, hulp aan armes en Afrikaans. Ons het ons roeping om versoening in die land te bevorder onder die vakbond se aandag gebring. In die proses wil ons graag stereotipes afbreek en mense oor grense heen in gesprek met mekaar bring om só hulle gedeelde oortuigings te ontdek en te benut in belang van ons land.

Ons glo dat dit uiters belangrik is dat die getuienis van die kerk ook in hierdie geledere gehoor is. Ons het ons dank betuig vir die goeie werk wat Solidariteit doen. Ons wil hande vat waar dit waarde kan toevoeg tot die diens wat aan die mense van Suid-Afrika gelewer word.

Groete en seënwense

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk