Struktuur

Samestelling NG Kerk

 • Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) bestaan as organisasie uit tien (10) sinodes. Nege sinodes is in Suid-Afrika. Die tiende sinode is in Namibië. Die sinodes se grense volg min of meer dié van die provinsies van die land.
 • Die 10 sinodes neem verantwoordelikheid vir die werk binne geografiese streke in Suider-Afrika. Die 10 sinodes bestaan uit 1 158 gemeentes wat in 144 ringe saamgegroepeer is met 1 074 765 doop- en belydende lidmate.
 • Elkeen van die verskillende sinodes het hulle eie sinodale struktuur met ‘n eie sinodale kantoor in die hoofsentrum (dorp of stad) wat daardie betrokke sinode bedien (Sien kaart). Elke sinode het ook jurisdiksie oor hulle eie werksaamhede.
 • Op die plaaslike vlak is die kerkraad van elke gemeente saam met die gemeentelike leraars (1602 predikante is in diens van die NG Kerk) verantwoordelik vir die pastorale versorging en uitbou van die kerk.
 • Saam vorm die tien sinodes die Algemene Sinode van die NG Kerk. Die Algemene Sinode het in 1962 tot stand gekom. Die Kantoor van die Algemene Sinode is tans in Pretoria gesetel met ander administratiewe komponente (hoofsaaklik kommunikasie en media) in Wellington en Bellville.

Samestelling Algemene Sinode

Die Algemene Sinode

 • Vergader elke 2 jaar en weer vanaf in 2017
 • Word saamgestel uit ‘n maksimum van 200 afgevaardigdes van sinodes
 • Funksioneer volgens Art 43 van die Kerkorde.

Moderamen

 • Hanteer sake tot volgende Algemene Sinode
 • Vergader 2x per jaar
 • Bestaan uit die Moderatuur, vier verteenwoordigers per sinode, en 4 addisionele lede.

Dagbestuur

 • Hanteer spoedeisende sake en vergader ten minste 4 x per jaar
  Bestaan uit die Voorsitter, Ondervoorsitter, Aktuarius, 2 addisionele lede en die Algemene Sekretaris