Algemene Sinode Moderamen (ASM)

DAGBESTUUR VAN DIE ASM

Voorsitter: ds Nelis Janse van Rensburg, Privaatsak X8, Bellville 7535, tel 021 957 7155, sel 082 821 2730, e-pos [email protected]

Ondervoorsitter: ds Nioma Venter, Privaatsak X8, Bellville 7535, tel 021 957 7110, sel 076 553 1831, e-pos [email protected]

Aktuarius: dr Déwyk Ungerer, Posbus 13528, Hatfield 0028, 012 654 3121(h), sel 082 572 6463, e-pos [email protected],

Algemene Sekretaris (ampshalwe): dr Gustav Claassen, Posbus 13528, Hatfield 0028, e-pos [email protected]/[email protected] /[email protected], tel 012 342 0092, sel 082 856 1943.

Addisionele lede:

Ds Maartje van der Westhuizen

Dr James Kirkpatrick

Ds Jan Lubbe

SINODALE VERTEENWOORDIGERS

Wes-Kaapland: di Nelis Janse van Rensburg, Nioma Venter, Charl Stander, dr Nadia Marais, oudl Hendri Niehaus

Oos-Kaapland: dr Chris van Wyk dr Dewald Davel, di Danie Mouton, Eldré Bester, Jan Grobbelaar

Noord-Kaapland: di Christo Jonck, Rudi Janse van Vuuren, Jan Grobbelaar, ds Marnus Geyser,  Estian Mentz

KwaZulu-Natal: dr Heinrich Theunissen, dr Barry Tolmay, oudl Christa Bester, ds Nola Malan, ds Pieter Swanepoel

Vrystaat: di Jan Lubbe, Christo Weideman, Adrie Potgieter,drr Leon Foot, Dawie Botes

Goudland: drr Grant du Plessis, ds Anton Mieny, Sanré Benadé, Marius de Beer, Poena van der Merwe (Add lid)

Noordelike Sinode: drr Déwyk Ungerer, James Kirkpatrick; dr Fanie Cronjé, di Attie Nel, Paul Grobler,

Sinode Hoëveld: dr André Bartlett, ds Hannes Windell, dr Johan Botha, oudl Waldo Niemandt, Vakant

Oostelike Sinode: di Dirkie van der Spuy, Jurgens de Jager, dr Jorrie Potgieter, di Francois Retief, Maartje van der Westhuizen

Namibië: di Thijs van der Merwe, Johannes Maritz, Kenneth McKenzie, Christo van Heerden, dr deWet Strauss,

EX OFFICIO-LEDE

Algemene Bestuurder: dr Lourens Bosman

Algemene Sekretaris: dr Gustav Claassen

PSD Teologiese Navorsing: dr Pieter van der Walt

VOORSITTERS VAN ART 43 TAAKSPANNE

Leerstellige en Aktuele Sake: ds Heerden van Niekerk

Algemene Kuratorium: dr Frederick Marais

Regte: dr Déwyk Ungerer

Missionale Roeping: ds Marinda van Niekerk

Fondse en Bates: ds Petrus Botha

Ekumene: ds Nelis Janse van Rensburg

Publieke Getuienis: Vakant

 

VERTEENWOORDIGERS OP UITNODIGING WANNEER BETROKKE SAAK DIEN

CLF: me Charmain Stoffberg

Hugenote Kollege: prof Nelus Niemandt

Bybel-Media: ds Danie Mouton

KMDR: dr Johan Botha

Jeug: ds Anriëtte de Ridder

VBO:  dr Jana van den Munckhoff

Anti-Rassisme, Geregtigheid en Versoening: Louis van der Riet

Belydenis van Geloof: dr Tienie Bosman

Gendergeregtigheid – Dr André Bartlet

Selfdegeslagverhoudings: ds Heerden van Niekerk