Algemene Sinode Moderamen (ASM)

DAGBESTUUR VAN DIE ASM

Voorsitter: ds Nelis Janse van Rensburg, Privaatsak X8, Bellville 7535, tel 021 957 7155, sel 082 821 2730, e-pos [email protected]

Ondervoorsitter: ds Nioma Venter, Privaatsak X8, Bellville 7535, tel 021 957 7110, sel 076 553 1831, e-pos [email protected]

Aktuarius: dr Déwyk Ungerer, Posbus 13528, Hatfield 0028, 012 654 3121(h), faks 012 654 3936, sel 082 572 6463, e-pos [email protected]

Algemene Sekretaris (ampshalwe): dr Gustav Claassen, Posbus 13528, Hatfield 0028, e-pos [email protected]/[email protected] /[email protected], tel 012 342 0092, sel 082 856 1943.

Addisionele lede:

Ds Maartje van der Westhuizen

Dr James Kirkpatrick

Ds Elise Klut

SINODALE VERTEENWOORDIGERS

Wes-Kaapland: di Nelis Janse van Rensburg, Nioma Venter, Charl Stander, dr Nadia Marais, oudl Hendri Niehaus

Oos-Kaapland: di Jasper Louw, dr Dewald Davel, di Danie Mouton, Eldré Bester, Egbert Steyn

Noord-Kaapland: di Christo Jonck, Rudi Janse van Vuuren, prof Hannes Knoetze, adv Frans Vorster

KwaZulu-Natal: dr Barry Tolmay, ds Rupert de Koning, dr Heinrich Theunissen, ds Marlize Malherbe, oudl Christa Bester

Vrystaat: dr Pieter van Jaarsveld, ds Riaan van Zyl, drr Bertus Celliers, Carin van Schalkwyk, ds Marius Louw

Goudland: di Johan Brink, Nico van Rensburg, drr Grant du Plessis, Anton Fick, ds Sanré Benadé

Noordelike Sinode: drr Déwyk Ungerer, James Kirkpatrick; di Attie Nel, Paul Grobler, dr Fanie Cronjé

Sinode Hoëveld: dr André Bartlett, ds Hannes Windell, dr Johan Botha, oudl Waldo Niemandt, ds Elise Klut

Oostelike Sinode: di Dirkie van der Spuy, Jurgens de Jager, dr Jorrie Potgieter, di Francois Retief, Maartje van der Westhuizen

Namibië: di Johannes Maritz, Thijs van der Merwe, Gerhard Liebenberg, Ernst Coetzee, oudl Christa Louw

EX OFFICIO-LEDE

Algemene Bestuurder: dr Lourens Bosman

Algemene Sekretaris: dr Gustav Claassen

PSD Teologiese Navorsing: dr Pieter van der Walt

VOORSITTERS VAN ART 43 TAAKSPANNE

Leerstellige en Aktuele Sake: ds Heerden van Niekerk

Algemene Kuratorium: dr Frederick Marais

Regte: dr Déwyk Ungerer

Missionale Roeping: ds Marinda van Niekerk

Fondse en Bates: ds Paul Grobler

Ekumene: ds Nelis Janse van Rensburg

Publieke Getuienis: dr James Kirkpatrick

Voorsitters / verteenwoordigers van Direksies van kerklike maatskappyE:

CLF: ds Willem Botha

Hugenote Kollege: prof Nelus Niemandt

Bybel-Media: ds Danie Mouton

KMDR: dr Johan Botha