Die werksaamhede van die Algemene Taakspan Argief (ATA) word as volg omskryf (Reglement 5 van die Kerkorde):

Die Kerkargief dien as die korporatiewe geheue van die kerk en stel die kerk in staat om sy funksies op ’n logiese, verantwoordelike en konsekwente wyse voort te sit.

Die versameling, bewaring, ontsluiting en gebruik van argivalia bewoord die getuienisse oor die handelinge van God in en deur Sy kerk in ’n bepaalde gebied. Deur versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing en publikasie word argivalia bewaar, beskikbaar gemaak deur nuwe navorsing en as sulks beskerm.

Voorsitter: Tielman Roux