Die taakspan vir Bybelvertaling en verspreiding word omskryf deur Reglement 6 van die Kerkorde:

Die taakspan
1. adviseer die Algemene Sinode in verband met die aanwysing van Bybelvertaling(s) wat amptelik gebruik moet word (vergelyk artikel 43.1.5 van die Kerkorde);
2. neem inisiatief en adviseer die Algemene Sinode in verband met die publikasie van Bybelvertalings na aanleiding van die behoefte van lidmate;
3. dien as amptelike skakel tussen die NG Kerk en die Bybelgenootskap van Suid-Afrika ten opsigte van die werksaamhede van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, onder andere Bybelvertalingsprogramme, navorsing, publikasies en Bybelverspreiding;
4. doen gereeld verslag aan die Algemene Sinode/ASM en ander sinodes oor tersaaklike aangeleenthede, asook oor die werk van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika; en
5. benoem in samewerking met die Bybelgenootskap, predikante (voltyds of deeltyds) in diens van die Bybelgenootskap; en
6. adviseer die Algemene Sinode met die oog op die goedkeuring van Bybelvertalings wat in opdrag van die Algemene Sinode deur die Bybelgenootskap vertaal is. Hiervoor word ’n addisionele kundige taakspan aangewys waar geen persoon wat persoonlik betrokke is by die vertaling, teenwoordig kan wees nie.