All posts by: NGKnetwerk

About NGKnetwerk

Die werksaamhede van die Algemene Kuratorium word as volg beskryf (Reglement 10 (3) van die Kerkorde): Die taakspan sien in die algemeen om na die teologiese opleiding en verdere bedieningsontwikkeling, en adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevolg moet word ten opsigte van teologiese opleiding en verdere bedieningsontwikkeling in die lig […]

Organisasie se werksaamhede Die KMDR is ‘n Nasionale Netwerk van kerklike maatskaplike diensorganisasies, wat ook as ‘n selfstandige Nie-Winsgewende Organisasie (NPO 001-694) geregistreer is. Die KMDR bied ‘n ruimte waarbinne sy lidorganisasies onderling met mekaar skakel, navorsing doen, inligting deel en opleiding koördineer. Die lidorganisasies lewer  professionele vakkundige en statutêre maatskaplike ontwikkelingsdienste aan alle mense in […]

EKUMENIESE VERTEENWOORDIGER Dr Nioma Venter, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092(k), tel 012 329 1943, e-pos [email protected] of [email protected] sel o765531831. Die NG Kerk is in ekumeniese dialoog/ooreenkomste met ’n wye verskeidenheid plaaslike en internasionale kerke, en ook lid van plaaslike en internasionale liggame. 1 Christian Development Trust (CDT) 2 National Religious Leaders […]

Argief: Die Argief van die NG Kerk bewaar sinodes, ringe en gemeentes se argivalia en dien ook as ‘n inligtingsbron vir navrae of persone wat navorsing doen. Handleidings, Acta van sinodes en hulpmiddels word gereeld opdateer. (www.kerkargief.co.za) Bybel-Media: Hierdie tuisblad bied toegang tot al die produkte en dienste van die volgende instansies wat deel is van Bybel-Media. (www.bybelmedia.org.za) Bybelgenootskap van […]

FAKULTEIT TEOLOGIE Met die ontstaan van talle gemeentes in Suid-Afrika het die behoefte na teologiese opleiding ‘n groeiende prioriteit geword. So kom die eerste Teologiese Kweekskool (Seminarium) in 1859 op Stellenbosch tot stand. In 1963 word dit die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch. Amper tagtig jaar later, in 1937, word die opleiding van […]

  ** LET WEL: Die datums hier onder is soos ons dit tans uit verskeie bronne kon kry. Dit is onderhewig aan verandering. Nuwejaarsdag 1 Januarie Biddag: Opvoeding en Onderwys 11 Februarie Lydensweke begin (Verheerlikingsondag) 11 Februarie Aswoensdag 14 Februarie Wêreldbiddag: Vroue 1 Maart Wêreldbiddag: Mans 2 Maart Menseregtedag 21 Maart Palmsondag 24 Maart Goeie Vrydag […]

Algemene inligting rakende die bevestiging en registrasie van huwelike Departement Binnelandse Sake se webblad: www.home-affairs.gov.za Belangrike inligting vir Huweliksbevestiger Registrasie van huwelike – dokumentasie benodig Kwitansie vir inhandiging van vorms by Department van Binnelandse Sake – dit dien as skriftelike bewys dat ‘n huwelik (of meer as een huwelik) se dokumentasie wel by die DBS ingehandig is. Registrasie van […]

Handleiding vir die Erediens Die NG Kerk liturgie- en formulierboek vir gebruik tydens eredienste. Hierin is talle bykomende formuliere en liturgieë vir gewone en alternatiewe dienste, huwelike, begrafnisse asook ekumeniese byeenkomste bygewerk. Klik hier om die produk te koop SANG EN MUSIEK Die taakspan FLAM bestaan uit ‘n groep aanbiddingsleiers (sommiges is predikante) wat op ‘n gereelde […]

BESLUIT: ALGEMENE SINODE 2013 “Wat beteken dit om ʼn denominasie te transformeer na ʼn missionale gemeente? Binne hierdie breër vraag word die terrein van ondersoek vir Gemeentebediening   omskryf as: Hoe lyk die bedienings-praktyke van uitnemende missionale gemeentes in die NG Kerk? Die Algemene Sinode besluit in 2013 dat ’n netwerk vir Gemeentebediening gevestig word om die […]

2020 Predikante Paneel 1 – 2020 Vorige verslae Algemene Sinodebesluite oor SKRIF 1986, 1990, 2002, 2004 Verslag Homoseksualiteit (Algemene Sinode 2007) Predikanteprofiel en aftree-ouderdom finaal ASM Projek: Die NG Kerk en die groot gaping tussen ryk en arm