All posts by: nioma

About nioma

Die nuutste Kerkorde & Reglemente is pas voltooi. Kommunikasie oor die bestel van gedrukte eksemplare sal na sinodale kantore gestuur word vanwaar dit verder hanteer sal word. Intussen kan ‘n PDF dokument hier afgelaai word. Kerkorde&Reglemente 2023 In die voorwoord van die nuwe Kerkorde & Reglemente skryf dr Bertus Celliers, voorsitter van die Algemene Taakspan […]

DAGBESTUUR VAN DIE ASM Voorsitter: ds Jan Lubbe Ondervoorsitter: ds Maartje van der Westhuizen Aktuarius: dr Déwyk Ungerer, Posbus 13528, Hatfield 0028, sel 082 572 6463, e-pos [email protected], Algemene Sekretaris (ampshalwe): dr Nioma Venter, Posbus 13528, Hatfield 0028, e-pos [email protected] /[email protected], tel 012 342 0092 (k), sel 0765531831. SINODALE VERTEENWOORDIGERS AS LEDE VAN DIE DAGBESTUUR Wes-Kaapland: Prof Marius Nel Oos-Kaapland: Ds Jan […]