‘n Volledige omskrywing van die werksaamhede van die Algemene Taakspan Regte word in Reglement 9 van die Kerkorde gevind. Die Algemene Taakspan Regte word saamstel deur die tien aktuariusse van die tien samestellende sinodes.  Die taakspan se primêre funksie is om advies te gee oor die interpretasie en toepassing van die Kerkorde, die reglemente en […]

Dr Leon Foot (Voorsitter) Mnr Dawie Klopoer (PSG) Mnr Johan Kruger (Noordelike Sinode) Mnr Chris Wehmeyer (PSG) Mnr Leon Brummer Ds Rehan Rheeder Mnr Paul Johl Mnr Adriaan de Ruiter Prof Jan van Heerden Ds Petrus Botha Lede/Verteenwoordigers van die Algemene Sinode kantoor Dr Dewyk Ungerer (Aktuarius) Me Jeanine van der Merwe (Finansiële beampte)  

Die  Raamwerkdokument oor die missionale aard en roeping van die kerk 2013 lê ‘n teologiese basis vir ‘n dokument getiteld Missionale Diakonaat Raamwerkdokument. Die dokument wat ook as verslag voor die AS 2023 gedien het, help die NG Kerk om oor die diakonaat te dink en handel vanuit ‘n bepaalde Godsbegrip, kerkbegrip, en benadering tot bedieningspraktyk. Die […]

Dr Nioma Venter (Voorsitter) (Algemene Sekretaris) Dr Cobus van Wyngaard (Skriba) Me Adele Lombard (BM) Mnr le Roux Schoeman (Kerkbode) Sinodale verteenwoordigers Wes-Kaapland:  me Ronelda Visser Oos-Kaapland: ds Danie Mouton Noord-Kaapland:  ds Christo Jonck KwaZulu-Natal: mnr Louis Nel Vrystaat: dr Leon Foot (me Celicia McLean) Goudland: ds Anton Mieny Noordelike Sinode: ds Hermien Swart (Paul Grobler) Hoëveld: ds Hannes Windell Oostelike […]