Bediening

Voorsitter:  dr Jana van den Munckhof Ondervoorsitter:  ds Barnard Steyn Skriba:  dr Tertius Erasmus   Communitas (Wes-Kaapland): drr Frederick Marais, Jana van den Munckhof Excelsus (Pretoria): drr André Bartlett, Tertius Erasmus Bedieningsbegeleiding (Vrystaat): ds Barnard Steyn, dr Tertius Botha Hugenote Kollege:  Prof Nelus Niemandt   Sinodale verteenwoordigers Wes-Kaapland: dr Jana van den Munckhof Oos-Kaapland: ds Danie Mouton Noord-Kaapland: dr Hannes Knoetze KwaZulu-Natal: ds Jan Viljoen […]

Die NG Kerk belê lank reeds in goed opgeleide en teologies toegeruste predikante wat diens doen in die koninkryk van God – van Pretoria tot Pofadder en nou ook Perth! Met die skep van die Algemene Bevoegdheidsraad (ABR) word daar ’n stappie verder gegaan om ook hierdie korps professioneel te bestuur en te begelei. In […]

Navorsing is ʼn kontinue werksaamheid van die Algemene Sinode. Die ASM formuleer in lyn met die bedieningsprioriteite en met inagneming van scenariobeplanning, navorsingsopdragte vir die Taakspan Navorsing. Die Taakspan Navorsing ondersteun ook taakspanne, soos deur die ASM aangewys, met relevante navorsing oor die bedieningsprioriteite en fokusareas van die Algemene Sinode:  Ekumene & Publieke Getuienis, Roeping […]

Die  Raamwerkdokument oor die missionale aard en roeping van die kerk 2013 lê ‘n teologiese basis vir ‘n dokument getiteld Missionale Diakonaat Raamwerkdokument. Die dokument wat ook as verslag voor die AS 2023 gedien het, help die NG Kerk om oor die diakonaat te dink en handel vanuit ‘n bepaalde Godsbegrip, kerkbegrip, en benadering tot bedieningspraktyk. Die […]

Taakspan se werksaamhede ATLAS is daarvoor verantwoordelik om gesprek in die kerk te fasiliteer oor aktuele leerstellige en etiese sake. Met hierdie doel voor oë stel die ATLAS Kerntaakspan werkgroepe saam wat per opdrag teologiese navorsing vir die moderamen en sinodes beskikbaar maak. Hierdie navorsing word vanuit ons eie tradisie gedoen, maar ook met ‘n […]

Algemene Bestuurder: dr Gustav Claassen (Sameroeper) Sinodale verteenwoordigers (met sekundi) Wes-Kaapland: Ds Marinus Theron (me Ronelda Visser) Oos-Kaapland: ds Danie Mouton Noord-Kaapland: ds Christo Jonck KwaZulu-Natal: dr Barry Tolmay (mnr Louis Nel) Vrystaat: dr Leon Foot (me Celicia McLean) Goudland: ds Anton Mieny Noordelike Sinode: ds Paul Grobler (me Hermien Swart) Hoëveld: ds Hannes Windell Oostelike Sinode: ds Francois Retief Namibië: ds Thijs van der Merwe […]

Voorsitter:  Ds Anriette de Ridder Skriba: ds Lerisa Meyer Onder-Voorsitter:  ds Wynand van Niekerk Add lid:  ds Francois Maritz Wes-Kaapland:  ds Christi Thirion Oos-Kaapland: ds Nardus Greyling Noord-Kaapland: ds Chris van der Linde KwaZulu-Natal: ds Lerisa Meyer Vrystaat: ds Francois Lamprecht Goudland: ds Adelle Swanepoel Noordelike Sinode: ds Wynand van Niekerk Hoëveld: ds Waldo Niemandt Oostelike Sinode: ds Carli Fourie Namibië: me Carmen Steyn […]

IN PAS met die lewende God: Ritmes en gewoontes van Roepingsgetroue Gemeentes is ‘n handleiding wat deur die taakspan ontwikkel is om gemeentes te help om ‘n missionale kultuur in die gemeente te vestig. Die In Pas beweging vestig leergemeenskappe in die sinodes wat gemeentes help om praktyke en gewoontes in te oefen sodat ons roepingsgetrou […]

Ons is ʼn werkgroep van die Taakspan vir Missionale Roeping wat opgewonde en passievol is oor die Goeie Nuus van die evangelie. Ons is bevoorreg om mense te nooi en te inspireer om die Goeie Nuus van die koninkryk van God wat aangrypend in die Here Jesus Christus geopenbaar is, vars en nuut te herontdek. […]

Dr Nioma Venter (Voorsitter) (Algemene Sekretaris) Dr Cobus van Wyngaard (Skriba) Me Adele Lombard (BM) Mnr le Roux Schoeman (Kerkbode) Sinodale verteenwoordigers Wes-Kaapland:  me Ronelda Visser Oos-Kaapland: ds Danie Mouton Noord-Kaapland:  ds Christo Jonck KwaZulu-Natal: mnr Louis Nel Vrystaat: dr Leon Foot (me Celicia McLean) Goudland: ds Anton Mieny Noordelike Sinode: ds Hermien Swart (Paul Grobler) Hoëveld: ds Hannes Windell Oostelike […]