Bediening

Die taakspan vir Bybelvertaling en verspreiding word omskryf deur Reglement 6 van die Kerkorde: Die taakspan 1. adviseer die Algemene Sinode in verband met die aanwysing van Bybelvertaling(s) wat amptelik gebruik moet word (vergelyk artikel 43.1.5 van die Kerkorde); 2. neem inisiatief en adviseer die Algemene Sinode in verband met die publikasie van Bybelvertalings na […]

Dr Leon Foot (Voorsitter) Mnr Dawie Klopoer (PSG) Mnr Johan Kruger (Noordelike Sinode) Mnr Chris Wehmeyer (PSG) Mnr Leon Brummer Ds Rehan Rheeder Mnr Paul Johl Mnr Adriaan de Ruiter Prof Jan van Heerden Ds Petrus Botha Lede/Verteenwoordigers van die Algemene Sinode kantoor Dr Dewyk Ungerer (Aktuarius) Me Jeanine van der Merwe (Finansiële beampte)  

Dr Louis van der Riet (voorsitter) Ds Anandie Greyling Dr Marius Louw Dr Rudi Swanepoel Dr Lourens Bosman Me Lidia Rauch (Kundige lid) Dr Charlotte Sibanyoni Ds Ivor Swartz   Sinodale verteenwoordigers Wes-Kaapland:  ds Jaco Botha Oos-Kaapland: ds Wimke Jurgens Noord-Kaapland:  ds Muller Oosthuizen KwaZulu-Natal: ds Francois Maritz Vrystaat: ds Suzanne van der Merwe Goudland: ds Wimpie Wasserman Noordelike […]

‘n Volledige omskrywing van die werksaamhede van die Algemene Taakspan Regte word in Reglement 9 van die Kerkorde gevind. Die Algemene Taakspan Regte word saamstel deur die tien aktuariusse van die tien samestellende sinodes.  Die taakspan se primêre funksie is om advies te gee oor die interpretasie en toepassing van die Kerkorde, die reglemente en […]

Die Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (ATLAS) is daarvoor verantwoordelik om gesprek in die kerk te fasiliteer oor aktuele, leerstellige en etiese sake. Met hierdie doel voor oë stel die ATLAS Kerntaakspan werkgroepe saam wat per opdrag teologiese navorsing vir die moderamen en sinodes beskikbaar maak. Hierdie navorsing word vanuit ons eie tradisie gedoen, […]

Die werksaamhede van die Algemene Taakspan vir Fondse en Bates word volledig in Reglement 7 van die Kerkorde omskryf. In kort: Adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevolg moet word ten opsigte van finansiële bestuur, bates, beleggings, eiendomme en oudit en stel jaarliks in oorleg met die Bedryfspan die begroting op […]

Die werksaamhede van die Algemene Taakspan Argief (ATA) word as volg omskryf (Reglement 5 van die Kerkorde): Die Kerkargief dien as die korporatiewe geheue van die kerk en stel die kerk in staat om sy funksies op ’n logiese, verantwoordelike en konsekwente wyse voort te sit. Die versameling, bewaring, ontsluiting en gebruik van argivalia bewoord […]

Die werksaamhede van die Algemene Kuratorium word as volg beskryf (Reglement 10 (3) van die Kerkorde): Die taakspan sien in die algemeen om na die teologiese opleiding en verdere bedieningsontwikkeling, en adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevolg moet word ten opsigte van teologiese opleiding en verdere bedieningsontwikkeling in die lig […]