Sinode

DAGBESTUUR VAN DIE ASM Voorsitter: ds Jan Lubbe Ondervoorsitter: ds Maartje van der Westhuizen Aktuarius: dr Déwyk Ungerer, Posbus 13528, Hatfield 0028, sel 082 572 6463, e-pos [email protected], Algemene Sekretaris (ampshalwe): dr Nioma Venter, Posbus 13528, Hatfield 0028, e-pos [email protected] /[email protected], tel 012 342 0092 (k), sel 0765531831. SINODALE VERTEENWOORDIGERS AS LEDE VAN DIE DAGBESTUUR Wes-Kaapland: Prof Marius Nel Oos-Kaapland: Ds Jan […]

EKUMENIESE VERTEENWOORDIGER Dr Nioma Venter, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092(k), tel 012 329 1943, e-pos [email protected] of [email protected] sel o765531831. Die NG Kerk is in ekumeniese dialoog/ooreenkomste met ’n wye verskeidenheid plaaslike en internasionale kerke, en ook lid van plaaslike en internasionale liggame. 1 Christian Development Trust (CDT) 2 National Religious Leaders […]

FAKULTEIT TEOLOGIE Met die ontstaan van talle gemeentes in Suid-Afrika het die behoefte na teologiese opleiding ‘n groeiende prioriteit geword. So kom die eerste Teologiese Kweekskool (Seminarium) in 1859 op Stellenbosch tot stand. In 1963 word dit die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch. Amper tagtig jaar later, in 1937, word die opleiding van […]

2020 Predikante Paneel 1 – 2020 Vorige verslae Algemene Sinodebesluite oor SKRIF 1986, 1990, 2002, 2004 Verslag Homoseksualiteit (Algemene Sinode 2007) Predikanteprofiel en aftree-ouderdom finaal ASM Projek: Die NG Kerk en die groot gaping tussen ryk en arm

Algemene Sinode 2023 Agenda 2023 Addendum to die Agenda Gespreksriglyne ‘n Gespreksmatige benadering tot onderskeiding POPIA Handleiding KLIK HIER vir die POPIA Handleiding COVID-19 KLIK  HIER vir alle skrywes en dokument rakend Covid-19. NAVORSINGVERSLAE KLIK HIER vir verslae van navorsingsprojekte. KERKORDE Kerkorde 2023 Reglemente 2023 Kerkorde 2019 Church Order 2019 Kerkorde 2015 Kerkorde 2013 Kerkorde 2011 Alle formele […]

Samestelling NG Kerk • Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) bestaan as organisasie uit tien (10) sinodes. Nege sinodes is in Suid-Afrika. Die tiende sinode is in Namibië. Die sinodes se grense volg min of meer dié van die provinsies van die land. • Die 10 sinodes neem verantwoordelikheid vir die werk binne geografiese streke […]

BELYDENIS VAN DIE VERGADERING IN SITTING: ALGEMENE SINODE 2011 Die NG Kerk dank God dat ons in so ‘n uitdagende tyd, binne ‘n Suider-Afrikaanse konteks saam met ander kerke, God se kerk mag wees. Sy liefde en genade is sonder twyfel groot. Die NG Kerk besef, en het uit die geskiedenis geleer, dat ons net […]

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (NG Kerk) sien homself as ‘n deel van die Christelike geloofsgemeenskap. Hierdie godsdiens het wêreldwyd versprei sedert die begin van die Christelike era aan die begin van ons jaartelling. Aanvanklik was daar net een Christelike kerk, met gemeentes verspreid in Noord-Afrika, Midde-Ooste, Asië en Wes-Europa. In hierdie tydperk het […]

Aanvanklik was daar net een NG Kerk. Daar was altyd ‘n baie sterk sending-gerigtheid in die kerk se geledere. So ontstaan daar oral in Suidelike Afrika sendingwerkkringe, waarvan die meeste hulle oorsprong het by sendinginstitute en sendinggenootskappe. Mettertyd neem die verskillende sinodes van die NG Kerk (die kerk in Kaapland, Transvaal, Vrystaat en Natal) verantwoordelikheid […]

Die NG Kerk se geskiedenis in Suidelike Afrika begin met die aankoms van die Nederlander, Jan van Riebeeck, aan die Suidpunt van Afrika op 6 April 1652. Hy moes in opdrag van die Verenigde Oost-Indiese Kompanjie ‘n halfwegstasie na die Ooste vind. So ontstaan die nedersetting aan die voet van Tafelberg en langs die Liebeekrivier. […]