Die werksaamhede van die Algemene Kuratorium word as volg beskryf (Reglement 10 (3) van die Kerkorde): Die taakspan sien in die algemeen om na die teologiese opleiding en verdere bedieningsontwikkeling, en adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevolg moet word ten opsigte van teologiese opleiding en verdere bedieningsontwikkeling in die lig […]

Die werksaamhede van die Algemene Taakspan Argief (ATA) word as volg omskryf (Reglement 5 van die Kerkorde): Die Kerkargief dien as die korporatiewe geheue van die kerk en stel die kerk in staat om sy funksies op ’n logiese, verantwoordelike en konsekwente wyse voort te sit. Die versameling, bewaring, ontsluiting en gebruik van argivalia bewoord […]

Die taakspan vir Bybelvertaling en verspreiding word omskryf deur Reglement 6 van die Kerkorde: Die taakspan 1. adviseer die Algemene Sinode in verband met die aanwysing van Bybelvertaling(s) wat amptelik gebruik moet word (vergelyk artikel 43.1.5 van die Kerkorde); 2. neem inisiatief en adviseer die Algemene Sinode in verband met die publikasie van Bybelvertalings na […]

Die werksaamhede van die Algemene Taakspan vir Fondse en Bates word volledig in Reglement 7 van die Kerkorde omskryf. In kort: Adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevolg moet word ten opsigte van finansiële bestuur, bates, beleggings, eiendomme en oudit en stel jaarliks in oorleg met die Bedryfspan die begroting op […]

Die Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (ATLAS) is daarvoor verantwoordelik om gesprek in die kerk te fasiliteer oor aktuele, leerstellige en etiese sake. Met hierdie doel voor oë stel die ATLAS Kerntaakspan werkgroepe saam wat per opdrag teologiese navorsing vir die moderamen en sinodes beskikbaar maak. Hierdie navorsing word vanuit ons eie tradisie gedoen, […]

Die NG Kerk belê lank reeds in goed opgeleide en teologies toegeruste predikante wat diens doen in die koninkryk van God – van Pretoria tot Pofadder en nou ook Perth! Met die skep van die Algemene Bevoegdheidsraad (ABR) word daar ’n stappie verder gegaan om ook hierdie korps professioneel te bestuur en te begelei. In […]