Taakspan se werksaamhede ATLAS is daarvoor verantwoordelik om gesprek in die kerk te fasiliteer oor aktuele leerstellige en etiese sake. Met hierdie doel voor oë stel die ATLAS Kerntaakspan werkgroepe saam wat per opdrag teologiese navorsing vir die moderamen en sinodes beskikbaar maak. Hierdie navorsing word vanuit ons eie tradisie gedoen, maar ook met ‘n […]

Navorsing is ʼn kontinue werksaamheid van die Algemene Sinode. Die ASM formuleer in lyn met die bedieningsprioriteite en met inagneming van scenariobeplanning, navorsingsopdragte vir die Taakspan Navorsing. Die Taakspan Navorsing ondersteun ook taakspanne, soos deur die ASM aangewys, met relevante navorsing oor die bedieningsprioriteite en fokusareas van die Algemene Sinode:  Ekumene & Publieke Getuienis, Roeping […]

Dr Louis van der Riet (voorsitter) Ds Anandie Greyling Dr Marius Louw Dr Rudi Swanepoel Dr Lourens Bosman Me Lidia Rauch (Kundige lid) Dr Charlotte Sibanyoni Ds Ivor Swartz   Sinodale verteenwoordigers Wes-Kaapland:  ds Jaco Botha Oos-Kaapland: ds Wimke Jurgens Noord-Kaapland:  ds Muller Oosthuizen KwaZulu-Natal: ds Francois Maritz Vrystaat: ds Suzanne van der Merwe Goudland: ds Wimpie Wasserman Noordelike […]

Voorsitter:  dr Jana van den Munckhof Ondervoorsitter:  ds Barnard Steyn Skriba:  dr Tertius Erasmus   Communitas (Wes-Kaapland): drr Frederick Marais, Jana van den Munckhof Excelsus (Pretoria): drr André Bartlett, Tertius Erasmus Bedieningsbegeleiding (Vrystaat): ds Barnard Steyn, dr Tertius Botha Hugenote Kollege:  Prof Nelus Niemandt   Sinodale verteenwoordigers Wes-Kaapland: dr Jana van den Munckhof Oos-Kaapland: ds Danie Mouton Noord-Kaapland: dr Hannes Knoetze KwaZulu-Natal: ds Jan Viljoen […]