BESLUIT: ALGEMENE SINODE 2013 “Wat beteken dit om ʼn denominasie te transformeer na ʼn missionale gemeente? Binne hierdie breër vraag word die terrein van ondersoek vir Gemeentebediening   omskryf as: Hoe lyk die bedienings-praktyke van uitnemende missionale gemeentes in die NG Kerk? Die Algemene Sinode besluit in 2013 dat ’n netwerk vir Gemeentebediening gevestig word om die […]

Handleiding vir die Erediens Die NG Kerk liturgie- en formulierboek vir gebruik tydens eredienste. Hierin is talle bykomende formuliere en liturgieë vir gewone en alternatiewe dienste, huwelike, begrafnisse asook ekumeniese byeenkomste bygewerk. Klik hier om die produk te koop SANG EN MUSIEK Die taakspan FLAM bestaan uit ‘n groep aanbiddingsleiers (sommiges is predikante) wat op ‘n gereelde […]

Algemene inligting rakende die bevestiging en registrasie van huwelike Departement Binnelandse Sake se webblad: www.home-affairs.gov.za Belangrike inligting vir Huweliksbevestiger Registrasie van huwelike – dokumentasie benodig Kwitansie vir inhandiging van vorms by Department van Binnelandse Sake – dit dien as skriftelike bewys dat ‘n huwelik (of meer as een huwelik) se dokumentasie wel by die DBS ingehandig is. Registrasie van […]

  ** LET WEL: Die datums hier onder is soos ons dit tans uit verskeie bronne kon kry. Dit is onderhewig aan verandering. Nuwejaarsdag 1 Januarie Biddag: Opvoeding en Onderwys 11 Februarie Lydensweke begin (Verheerlikingsondag) 11 Februarie Aswoensdag 14 Februarie Wêreldbiddag: Vroue 1 Maart Wêreldbiddag: Mans 2 Maart Menseregtedag 21 Maart Palmsondag 24 Maart Goeie Vrydag […]

Argief: Die Argief van die NG Kerk bewaar sinodes, ringe en gemeentes se argivalia en dien ook as ‘n inligtingsbron vir navrae of persone wat navorsing doen. Handleidings, Acta van sinodes en hulpmiddels word gereeld opdateer. (www.kerkargief.co.za) Bybel-Media: Hierdie tuisblad bied toegang tot al die produkte en dienste van die volgende instansies wat deel is van Bybel-Media. (www.bybelmedia.org.za) Bybelgenootskap van […]