Die NG Kerk se geskiedenis in Suidelike Afrika begin met die aankoms van die Nederlander, Jan van Riebeeck, aan die Suidpunt van Afrika op 6 April 1652. Hy moes in opdrag van die Verenigde Oost-Indiese Kompanjie ‘n halfwegstasie na die Ooste vind. So ontstaan die nedersetting aan die voet van Tafelberg en langs die Liebeekrivier. […]

Aanvanklik was daar net een NG Kerk. Daar was altyd ‘n baie sterk sending-gerigtheid in die kerk se geledere. So ontstaan daar oral in Suidelike Afrika sendingwerkkringe, waarvan die meeste hulle oorsprong het by sendinginstitute en sendinggenootskappe. Mettertyd neem die verskillende sinodes van die NG Kerk (die kerk in Kaapland, Transvaal, Vrystaat en Natal) verantwoordelikheid […]

BINNELANDS Nederduitse Gereformeerde Kerk(NGK): www.ngkerk.org.za Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA): www.vgksa.org.za Uniting Reformed Church in Southern Africa (URCSA): www.urcsa.org.za Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika (NGKA): www.ngka.co.za Reformed Church in Africa (RCA): [email protected] BUITELANDS Reformed Church in Zimbabwe: Tel 00 263 39 263332-3 or [email protected] Swaziland Reformed Church: www.swazimission.co.za Church of Central Africa Presbyterian (Nkhoma Synod): Tel 00 265 995498126 or [email protected] Church […]

Die Afrikaanse kerke in Suid-Afrika is bewus daarvan dat talle van hulle lidmate geëmigreer het of tydelik in die buiteland werk. Dit is vir die kerk belangrik dat hierdie lidmate in hulle nuwe tuistes as Christene ook kerklik ‘n tuiste sal vind en pastoraal versorg word. Die Tussenkerklike Kommissie vir Buitelandse Bediening is hiermee behulpsaam […]

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (NG Kerk) sien homself as ‘n deel van die Christelike geloofsgemeenskap. Hierdie godsdiens het wêreldwyd versprei sedert die begin van die Christelike era aan die begin van ons jaartelling. Aanvanklik was daar net een Christelike kerk, met gemeentes verspreid in Noord-Afrika, Midde-Ooste, Asië en Wes-Europa. In hierdie tydperk het […]

BELYDENIS VAN DIE VERGADERING IN SITTING: ALGEMENE SINODE 2011 Die NG Kerk dank God dat ons in so ‘n uitdagende tyd, binne ‘n Suider-Afrikaanse konteks saam met ander kerke, God se kerk mag wees. Sy liefde en genade is sonder twyfel groot. Die NG Kerk besef, en het uit die geskiedenis geleer, dat ons net […]