Algemene inligting rakende die bevestiging en registrasie van huwelike Departement Binnelandse Sake se webblad: www.home-affairs.gov.za Belangrike inligting vir Huweliksbevestiger Registrasie van huwelike – dokumentasie benodig Kwitansie vir inhandiging van vorms by Department van Binnelandse Sake – dit dien as skriftelike bewys dat ‘n huwelik (of meer as een huwelik) se dokumentasie wel by die DBS ingehandig is. Registrasie van […]

  ** LET WEL: Die datums hier onder is soos ons dit tans uit verskeie bronne kon kry. Dit is onderhewig aan verandering. Nuwejaarsdag 1 Januarie Biddag: Opvoeding en Onderwys 11 Februarie Lydensweke begin (Verheerlikingsondag) 11 Februarie Aswoensdag 14 Februarie Wêreldbiddag: Vroue 1 Maart Wêreldbiddag: Mans 2 Maart Menseregtedag 21 Maart Palmsondag 24 Maart Goeie Vrydag […]

FAKULTEIT TEOLOGIE Met die ontstaan van talle gemeentes in Suid-Afrika het die behoefte na teologiese opleiding ‘n groeiende prioriteit geword. So kom die eerste Teologiese Kweekskool (Seminarium) in 1859 op Stellenbosch tot stand. In 1963 word dit die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch. Amper tagtig jaar later, in 1937, word die opleiding van […]

Argief: Die Argief van die NG Kerk bewaar sinodes, ringe en gemeentes se argivalia en dien ook as ‘n inligtingsbron vir navrae of persone wat navorsing doen. Handleidings, Acta van sinodes en hulpmiddels word gereeld opdateer. (www.kerkargief.co.za) Bybel-Media: Hierdie tuisblad bied toegang tot al die produkte en dienste van die volgende instansies wat deel is van Bybel-Media. (www.bybelmedia.org.za) Bybelgenootskap van […]

EKUMENIESE VERTEENWOORDIGER Dr Nioma Venter, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092(k), tel 012 329 1943, e-pos [email protected] of [email protected] sel o765531831. Die NG Kerk is in ekumeniese dialoog/ooreenkomste met ’n wye verskeidenheid plaaslike en internasionale kerke, en ook lid van plaaslike en internasionale liggame. 1 Christian Development Trust (CDT) 2 National Religious Leaders […]

DAGBESTUUR VAN DIE ASM Voorsitter: ds Jan Lubbe Ondervoorsitter: ds Maartje van der Westhuizen Aktuarius: dr Déwyk Ungerer, Posbus 13528, Hatfield 0028, sel 082 572 6463, e-pos [email protected], Algemene Sekretaris (ampshalwe): dr Nioma Venter, Posbus 13528, Hatfield 0028, e-pos [email protected] /[email protected], tel 012 342 0092 (k), sel 0765531831. SINODALE VERTEENWOORDIGERS AS LEDE VAN DIE DAGBESTUUR Wes-Kaapland: Prof Marius Nel Oos-Kaapland: Ds Jan […]