Die nuutste Kerkorde & Reglemente is pas voltooi. Kommunikasie oor die bestel van gedrukte eksemplare sal na sinodale kantore gestuur word vanwaar dit verder hanteer sal word. Intussen kan ‘n PDF dokument hier afgelaai word. Kerkorde en Reglemente 2023 

In die voorwoord van die nuwe Kerkorde & Reglemente skryf dr Bertus Celliers, voorsitter van die Algemene Taakspan Regte, die volgende:

‘n Kerkorde is die beliggaming van die belydenis dat Jesus Christus self sy gemeente direk en persoonlik regeer deur sy Woord en sy Gees. Dit gee uitdrukking aan die feit dat Hy vir hierdie doel die volgende gebruik:

  • die besondere ampte (hoofstuk 2);
  • die verskillende vergaderings – die ampte in ‘n kerkraad, die gemeentes in rings- en sinodale verband, en die sinodes in algemene sinodale verband (hoofstuk 3);
  • die gemeentelike      werksaamhede      –      erediens,           sakramentbediening, barmhartigheidsbediening, jeugbediening, ens. (hoofstuk 4);
  • die kerklike dissipline (hoofstuk 5);
  • die kerk in verhouding met ander samelewingsverbande (hoofstuk 6).

Hoofstuk 1 anker die NG Kerk in dié Woord waardeur Christus regeer, en wat ons in ooreenstemming daarmee glo; verwoord ons verstaan van ons Godgegewe plek en rol in dié samelewing waarin ons kerk is; en die funksie en aard van ons kerklike ordening.

Deur Jesus Christus se regering word sy gemeentes opgebou en uitgestuur om die Goeie Nuus uit te dra dat Hy die Verlosser, Hoop en Koning van die wêreld is, ook van Suid- Afrika in die eerste kwart van die 21e eeu.

‘n Goeie kerkorde behoort dus altyd kontekstueel bruikbaar te wees, terwyl dit vashou aan die teologiese struktuur wat vir die Christus-regering optimaal ruimte gee. Daarom is daar artikels, reglemente en besluite wat nuut geformuleer en anders verwoord is in vergelyking met die vorige een (en alle voriges), terwyl die hoofstukindeling sedert 1962 dieselfde bly. Dit pretendeer nie om volmaak te wees en vir elke situasie voorsiening te maak nie. Dit word egter aangebied as ‘n eerlike poging van Algemene Sinode 2023 om die ruimte oop te hou vir Christus om direk deur sy Woord en sy Gees in sy gemeentes en die verskillende gestaltes van kerkverband te regeer.

Ons gebed is dat dit daarom in die huidige landskap ‘n betroubare roetekaart sal wees sodat die Goeie Nuus vrylik in Suidelike Afrika en elke ander plek waar daar ‘n Nederduitse Gereformeerde gemeente is, sal versprei en grondvat.

Dr. Bertus Celliers

Soli Deo Gloria