Navorsing is ʼn kontinue werksaamheid van die Algemene Sinode. Die ASM formuleer in lyn met die bedieningsprioriteite en met inagneming van scenariobeplanning, navorsingsopdragte vir die Taakspan Navorsing. Die Taakspan Navorsing ondersteun ook taakspanne, soos deur die ASM aangewys, met relevante navorsing oor die bedieningsprioriteite en fokusareas van die Algemene Sinode:  Ekumene & Publieke Getuienis, Roeping en Omgewingsorg, Gemeente Bediening, Opleiding en Toerusting. Die taakspan hou die volgende staande navorsingsprojekte in stand om die te by te dra tot ‘n dieper verstaan van huidige en langtermyn tendense in die kerk: Gemeente-opname (Kerkspieël); Erediensganger-opname (NCLS); ‘n verskillende predikante opnames.

Voorsitter: Prof Cobus van Wyngaard