Onafhanklike Klankbordfunksie

ONAFHANKLIKE KLANKBORDFUNKSIE

Prof Johan van der Merwe

Mnr Len Dekker

Mnr Jan Roodie

Taakspan se werksaamhede

Die ASM het ‘n onafhanklike liggaam aangewys wat as ‘n klankbord kan dien vir  die werksaamhede van die AS, die ASM en taakspanne. Hierdie is nie ‘n tweede tugliggaam nie maar ‘n sagter funksie van advies voordat probleme of geskille in formele prosesse of op appél geneem word.

Dit is ook nie ‘n kommissie met deurlopende funksies nie, maar hanteer klagtes en dispute wanneer dit na vore kom. Waar daar geskille ontstaan moet dit altyd eers interpersoonlik hanteer word en slegs as dit vasloop, word die onafhanklike klankbord vir advies en in uiterste gevalle, vir beslegting genader.

Die volgende is tipiese sake wat deur die klankbordfunksie hanteer kan word:

  • Of die AS, ASM of taakspanne binne sy eie reëls en mandate optree.
  • Die uitklaar van rolle.
  • Kwessies oor etiese leierskap.
  • Of daar volgens administratief- en gemeenregtelike beginsels opgetree word.
  • Of daar binne die grondwet opgetree word.