Ouditkomitee

Mnr Anton Ferreira (Voorsitter)

Dr Leon Foot (Skriba)

Mnr Deon Malherbe

Me Friederike Mars

Mnr Stephan Grobler

Prof Dirk van der Merwe

Lede/Verteenwoordigers van die Algemene Sinode kantoor

Dr Gustav Claassen (Algemene Sektrtaris)

Dr Lourens Bosman (Algemene Bestuurder)

Me Annette van Niekerk (Boekhouer)