Regte

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE

Dr Déwyk Ungerer (Voorsitter -Aktuarius) & (Predikantesake)

Ds Attie Nel (Ondervoorsitter)

Ds Charl Stander (Skriba)

Sinodale Verteenwoordigers (met sekundi)

Wes-Kaapland: ds Charl Stander (dr Quintus Heine)

Oos-Kaapland: dr Dewald Davel (ds Wimke Jurgens)

Noord-Kaapland: ds Diederich Kleynhans (ds Conrad Swart)

KwaZulu-Natal: dr Heinrich Theunissen, (ds. Pieter Swanepoel)

Vrystaat: dr Bertus Celliers (dr Hannes de Kock)

Goudland: dr Hannes Schultz (ds Irma Nel)

Noordelike Sinode: ds Attie Nel (ds Christo Jansen van Vuuren)

Hoëveld: dr Johan Botha (ds Hannes Windell)

Oostelike Sinode: dr Jorrie Potgieter (dr Pieter Dorey)

Namibië: ds Thijs van der Merwe (ds Gerhard Liebenberg)

 

Taakspan se werksaamhede
Die Algemene Taakspan Regte word saamstel deur die tien aktuariusse van die tien samestellende sinodes.  Die taakspan se primêre funksie is om advies te gee oor die interpretasie en toepassing van die Kerkorde, die reglemente en die besluite van die Algemene Sinode.  Verder maak die taakspan ‘n studie van sake wat deur die Algemene Sinode na die taakspan verwys word en bedien die Algemene Sinode, die ASM en ander kerklike vergaderings met advies en aanbevelings.