Algemene Taakspan Regte (ATR)

Dr Déwyk Ungerer (Voorsitter -Aktuarius) & (Predikantesake)

Ds Attie Nel (Ondervoorsitter)

Ds Charl Stander (Skriba)

Sinodale Verteenwoordigers (met sekundi)

Wes-Kaapland: ds Charl Stander (dr Quintus Heine)

Oos-Kaapland: ds Jan Grobbelaar (ds Wimke Jurgens)

Noord-Kaapland: ds Marnus Geyser

KwaZulu-Natal: ds Pieter Swanepoel (dr Jacobus de Bruyn)

Vrystaat: ds Christo Weideman (dr Hannes de Kock)

Goudland: ds Poena van der Merwe (ds Wicus van der Merwe

Noordelike Sinode: ds Attie Nel

Hoëveld: ds Jeanine Hepburn (ds Hannes Windell)

Oostelike Sinode: ds Willem Esterhuizen

Namibië: ds Thijs van der Merwe (ds Kenneth McKenzie)

 

Kerklike doesnt – dr Betus Celliers

Predikantesake – ds Charl Stander

Taakspan se werksaamhede
Die Algemene Taakspan Regte word saamstel deur die tien aktuariusse van die tien samestellende sinodes.  Die taakspan se primêre funksie is om advies te gee oor die interpretasie en toepassing van die Kerkorde, die reglemente en die besluite van die Algemene Sinode.  Verder maak die taakspan ‘n studie van sake wat deur die Algemene Sinode na die taakspan verwys word en bedien die Algemene Sinode, die ASM en ander kerklike vergaderings met advies en aanbevelings.