Selfdegeslagverhoudings gesprek

SELFDEGESLAGVERHOUDINGS GESPREK

Ds Heerden van Niekerk (Voorsitter)

Dr Pieter van der Walt (Skriba)

Dr Déwyk Ungerer

Dr Bertus Celliers

Ds Maartje van der Westhuizen

Dr Anton Fick (sekundus)