2020 Predikante Paneel 1 – 2020 Vorige verslae Algemene Sinodebesluite oor SKRIF 1986, 1990, 2002, 2004 Verslag Homoseksualiteit (Algemene Sinode 2007) Predikanteprofiel en aftree-ouderdom finaal ASM Projek: Die NG Kerk en die groot gaping tussen ryk en arm

FAKULTEIT TEOLOGIE Met die ontstaan van talle gemeentes in Suid-Afrika het die behoefte na teologiese opleiding ‘n groeiende prioriteit geword. So kom die eerste Teologiese Kweekskool (Seminarium) in 1859 op Stellenbosch tot stand. In 1963 word dit die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch. Amper tagtig jaar later, in 1937, word die opleiding van […]

EKUMENIESE VERTEENWOORDIGER Dr Nioma Venter, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092(k), tel 012 329 1943, e-pos [email protected] of [email protected] sel o765531831. Die NG Kerk is in ekumeniese dialoog/ooreenkomste met ’n wye verskeidenheid plaaslike en internasionale kerke, en ook lid van plaaslike en internasionale liggame. 1 Christian Development Trust (CDT) 2 National Religious Leaders […]

DAGBESTUUR VAN DIE ASM Voorsitter: ds Jan Lubbe Ondervoorsitter: ds Maartje van der Westhuizen Aktuarius: dr Déwyk Ungerer, Posbus 13528, Hatfield 0028, sel 082 572 6463, e-pos [email protected], Algemene Sekretaris (ampshalwe): dr Nioma Venter, Posbus 13528, Hatfield 0028, e-pos [email protected] /[email protected], tel 012 342 0092 (k), sel 0765531831. SINODALE VERTEENWOORDIGERS AS LEDE VAN DIE DAGBESTUUR Wes-Kaapland: Prof Marius Nel Oos-Kaapland: Ds Jan […]

  • 1
  • 2