Sinode2019

Al die belangrike dokumente rakend die Sinodesitting van 2019 sal hier beskikbaar wees. Vir enige navrae, kontak ons gerus.

Telefoon: 012 342 0092 x 204

Faks: 012 342 0370 OF 012 342 0380

E-pos: [email protected] of [email protected]

ACTA

Handelinge van die 17de Algemene Sinode, Oktober 2019, Finaal

NOTULE

BESWAARSKRIFTE

Nuwe begeleidende brief vir gravamina

1.  Kerkordelike gravamina teen 2015 besluit

2.  Leerstellige gravamina

3.  Beroepe ten gunste van 2015 besluit

4.  Alle dokumentasie ontvang

TAAKSPAN GRAVAMINA – Verslag

TAAKSPAN GRAVAMINA – Bylaag A Prosedurele besware

TAAKSPAN GRAVAMINA – Bylaag B Leerstellige besware

TAAKSPAN GRAVAMINA – Bylaag C Regsopinie

 

AGENDA

Volledige Agenda in PDF formaat (85MB)

Volledige Agenda in PDF formaat (7MB)

Beskrywingspunt van die Sinode van Wes-Kaapland aan die Algemene Sinode

LAATSTUKKE

VORIGE VERSLAE LYS

Taakspan Navorsing – Verslag: Veranderende predikanteprofiel en aftree-ouderdom

A.3.3 Kerkverband AS

A.5.5.4 ATP BYLAAG 4 REGLEMENT 11