** LET WEL: Die datums hier onder is soos ons dit tans uit verskeie bronne kon kry. Dit is onderhewig aan verandering.
Nuwejaarsdag 1 Januarie
Biddag: Opvoeding en Onderwys 11 Februarie
Lydensweke begin (Verheerlikingsondag) 11 Februarie
Aswoensdag 14 Februarie
Wêreldbiddag: Vroue 1 Maart
Wêreldbiddag: Mans 2 Maart
Menseregtedag 21 Maart
Palmsondag 24 Maart
Goeie Vrydag 29 Maart
Stilsaterdag 30 Maart
Paasfees (Opstandingsondag) 31 Maart
Gesinsdag 1 April
Dag van Danksegging en Verootmoediging 7 April
Vryheidsdag 27 April
Werkersdag 1 Mei
Sinodale Bid- en Dankdag 5 Mei
Arbeidsondag 5 Mei
Hemelvaart 9 Mei
Moedersdag 12 Mei
Pinkster 12-19 Mei
Pinksterfees 19 Mei
Drie-Eenheidsondag 26 Mei
Biddag: Ekologie 2 Junie
Biddag: Blindes 9 Junie
Biddag: Jeug en Kategese 16 Junie
Vadersdag 16 Junie
Jeugdag 16 Junie
Publieke Vakansiedag (Jeugdag word gevier) 17 Junie
Nasionale Vrouedag 9 Augustus
Bybelsondag 25 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes 1 September
Toerustingsondag 8 September
Erfenisdag 24 September
Biddag: Bejaardes 29 September
Biddag: Bediening aan die Jode 6 Oktober
Biddag: Gesondheidsdienste 20 Oktober
Hervormingsfees 27 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 17 November
Wêreldvigsdag 1 Desember
Biddag in aansluiting by Wêreldvigsdag 1 Desember
Versoeningsdag 16 Desember
Kersfees 25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember